Stručný obsah projektu

V prihraničných oblastiach SR a ČR prebieha koordinovaný monitoring rysa ostrovida a vlka dravého s cieľom nastaviť spoločné nástroje pre ich ochranu a manažment (metodiky, databáza), vyhodnotiť využívanie krajiny (migračné trasy, bariéry) a odhadnúť ich početnosť, genetickú variabilitu, pohlavnú a vekovú štruktúru. Súčasťou projektu bude problematika zisťovania a šetrenia škôd spôsobených veľkými šelmami na hospodárskych zvieratách a raticovej zveri a zvyšovanie informovanosti o biológii a etológii veľkých šeliem u odbornej a laickej verejnosti v prihraničných oblastiach. Získané dáta budú podkladom pre vytvorenie súboru doporučených opatrení pre efektívnu cezhraničnú ochranu a manažment populácií týchto druhov s cieľom stabilizovať ich populácie a zvýšiť ich početnosť na území ČR.