Činnosť Správy CHKO Kysuce
Zoológ
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Rieši odborné otázky, vykonáva a koordinuje odborné práce v oblasti výskumu, manažmentu a starostlivosti o živočíšstvo
 • Vypracováva odborné stanoviská pre orgány štátnej správy pre udelenie výnimiek z podmienok ochrany CHČK so zameraním na druhovú ochranu živočíchov a kontroluje dodržiavanie podmienok výnimiek
 • Podieľa sa na spracovaní dokumentácie ochrany prírody v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a koncepčných materiálov ochrany prírody
 • Prevádza praktickú starostlivosť o chránené živočíchy – manažmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.)
 • Zabezpečuje mapovanie, monitoring a manažment živočíchov so zameraním na druhy NATURA 2000, ohrozené a chránené, napĺňanie databázy chránených a ohrozených druhov živočíchov do KIMS
 • Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody
Poľnohospodár
 • Rieši odborné otázky, vykonáva a koordinuje odborné práce v oblasti poľnohospodárstva, ochrany pôdneho fondu v územnej pôsobnosti S CHKO Kysuce
 • Vypracováva odborné stanoviská pre rozhodovanie orgánov štátnej správy pri udeľovaní výnimiek z podmienok ochrany chránených častí prírody v súvislosti s poľnohospodárskou činnosťou a kontroluje dodržiavanie podmienok určených výnimkami
 • Podieľa sa na príprave a realizácii projektov pozemkových úprav v zmysle zákona NR SR č. 187/1993Zb
 • Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o chránené územia na PPF, podieľa sa organizačne a odborným dozorom na zabezpečení realizácie asanačno-regulačných opatrení v chránených územiach a realizácie programov starostlivosti a záchrany
Krajinár
 • Spracováva stanoviská, resp. podklady pre stavebné zámery v územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce, na požiadanie orgánu ochrany prírody sa zúčastňuje rokovaní súvisiacich so stavebnou činnosťou.
 • Vypracováva podmienky pre realizáciu navrhovaných zámerov a činností v územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce v oblasti rekreačných a športových aktivít a s týmito aktivitami súvisiacou stavebnou činnosťou.
 • Spracováva komplexné stanoviská k návrhom územno-plánovacej dokumentácie, resp. k jej podkladom.
 • Podieľa sa na spracovaní podkladov a stanovísk na úseku posudzovania zámerov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 127/1994 Z. z.
 • Vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane prírody a krajiny pri realizácii stavebných zámerov v územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce. Zistené porušenia právnych predpisov oznamuje formou podnetov príslušným orgánom štátnej správy.
 • Podieľa sa na výskume a monitoringu chránených rastlín, živočíchov a biotopov a spolupracuje s orgánmi štátnej správy, NGO, odbornými a vedeckými inštitúciami, vlastníkmi a užívateľmi pozemkov.
Anorganik
 • Vypracováva odborné stanoviská pre orgány štátnej správy ku zásahom do prírodného prostredia v súvislosti s anorganickou prírodou, ťažbou nerastných surovín, budovaniu vodojemov, zachytávaniu prameňov, k pásmam hygienickej ochrany vodných zdrojov, inžiniersko geologickým prácam, odpadom a pod
 • Vedie, dopĺňa a spravuje databázu chránených minerálov, skládok odpadov (mimo bio odpadov produkovaných farmovými chovmi) kameňolomov, prameňov, vodopádov, jaskýň a ďalších javov anorganickej prírody
 • Zúčastňuje sa na revíziách CHČP
 • Podieľa sa na spracovaní programov starostlivosti, programov záchrany a ďalších dokumentácií a koncepčných materiálov ochrany prírody
 • Spracováva rozbory o dôsledkoch využívania územia pre cestovný ruch, rekreáciu a športovo-rekreačné aktivity, koncepcie a iné odborné podklady
 • Spracováva komplexné stanoviská k návrhom územno-plánovacej dokumentácie, resp. k jej podkladom
Lesník
 • Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody
 • Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty
 • Vypracováva stanoviská a zúčastňuje sa rokovaní pri obnove a zmenách lesného hospodárskeho plánu
 • Rieši agendu zameranú na chránené stromy
Botanik
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti chránených druhov rastlín, ich ochrany a starostlivosti o ne
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO výskum a monitoring stavu populácií rastlín s dôrazom na chránené a ohrozené druhy
 • Prevádza a navrhuje praktickú starostlivosť o chránené rastliny a opatrenia na zlepšenie ich životného prostredia (vykášanie porastov, výrub čistiniek pri výskyte významných druhov rastlín  a pod.)
 • Podieľa sa na úlohách súvisiacich s chránenými územiami európskeho významu NATURA 2000
 • Podieľa sa na realizácii inventarizačných výskumov v pôsobnosti S CHKO Kysuce
 • Podieľa sa na spracovaní dokumentácie v súlade zo zákonom o ochrane prírody a krajiny a koncepčných materiálov ochrany prírody
 • Podieľa sa na mapovaní, monitoringu a odstraňovaní inváznych druhov rastlín
Regionálny informatik
 • Zabezpečuje úlohy v spojitosti s hardvérom a softvérom, tlač na plotri, konzultačné služby GIS
 • Rieši sieťové otázky a nastavenia výpočtovej techniky
 • Rieši celoslovenské úlohy v oblasti GIS a zúčastňuje sa na koncepčných úlohách IS ŠOP SR
 • Rieši ďalšie úlohy podľa usmernenia vedúceho odboru informatiky ŠOP SR
 • Územná pôsobnosť regionálneho informatika S CHKO Kysuce: CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Strážovské vrchy
Pracovník environmentálnej výchovy
 • Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy, centrá voľného času a  detské tábory.
 • Organizuje verejné akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas roka, terénne exkurzie  a besedy so zameraním na ochranu prírody.
 • Spolupracuje s médiami pri prezentácii problematiky ochrany prírody.
 • Spracováva propagačné materiály, plagáty, letáky, výstavy a brožúry.
 • Podieľa sa na odborných stanoviskách s problematikou turizmu, športu a rekreačného ruchu.
Odbor strážnej služby
 • Kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny a rozhodnutí orgánov štátnej správy vydaných k rôznym aktivitám
 • Na základe požiadaviek vykonáva monitoring stavu územia, druhov živočíchov a rastlín, participuje na výskumných úlohách
 • Zabezpečuje označenie územia CHKO, národných prírodných rezervácií, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a území európskeho významu NATURA 2000
 • Zabezpečuje  opatrenia na záchranu zranených a chorých živočíchov
 • Rieši priestupky a pomáha pri vyšetrovaní trestných činov na úseku ochrany prírody a krajiny
 • Vykonáva funkciu informátora pre návštevníkov pohybujúcich sa v území CHKO Kysuce a spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy