Logo CHKO Kysuce zobrazuje chránenú papraď rebrovku rôznolistú Blechnum spicant, ktorá neodmysliteľne patrí do tienistých, vlhších lesov.  Rastlinstvo je menej pestré ako na vápenci, pretože na väčšine územia prevláda flyš. Kyslé horninové podložie sa vyskytuje najmä v Moravsko-sliezskych Beskydoch a severnej časti Turzovskej vrchoviny. Charakterizuje ho výskyt prameniskových rašelinísk s mäsožravou rosičkou okrúhlolistou Drosera rotundifolia.

Chladné podnebie a vplyv oceánskej klímy spôsobujú, že východnú hranicu rozšírenia tu dosahujú niektoré vzácne rastliny, konkrétne kriticky ohrozený pupkovník obyčajný Hydrocotyle vulgaris. Jeho výskyt bol u nás zistený iba na Záhorí a Kysuciach. Zdrojovku prameniskovú Montia fontana, nenápadný ľahko prehliadnuteľný druh na Slovensku inde nenájdete, paradoxne ani v Červenom zozname rastlín a živočíchov Slovenska, kde by určite nemala chýbať. Kľukva močiarna Oxycoccus palustris, kriticky ohrozený druh kyslých rašelinísk má mimo CHKO vo voľnej krajine jedinú lokalitu výskytu. Plavúnec zaplavovaný Lycopodiella inundata rastie na odkrytých plochách, kde mu nekonkuruje iná vegetácia, na okrajoch rašelinísk, piesčitom podloží a pod.. V našej republike ho nájdeme už iba na štyroch ďalších miestach – na Orave, v Turci, Vihorlate a Záhorí. Na trvalo, alebo prechodne zaplavených miestach môžeme nájsť bazanovec kytkový Naumburgia thyrsiflora, ktorý  v našom štáte uvidíme iba na zopár miestach. Hranica súvislého rozšírenia škripíka štetinatého Isolepis setacea prechádza Českou republikou. Niekoľko lokalít je z Kysúc a Oravy, vzácne ho nájdeme na Záhorí, ojedinele v Bielych Karpatoch a strednom Považí. Osídľuje periodicky zaplavované miesta, pre svoj nízky vzrast je často prehliadaný, čo môže byť aj príčinou jeho zaradenia medzi kriticky ohrozené druhy. Čeľaď orchideovité Orchidaceae zaujme svojou symbiózou (spolunažívaním) húb s koreňmi rastlín – mykorízou a ojedinelým spôsobom rozmnožovania. Ich nelegálne presádzanie do záhrad nie je aj vďaka tomu úspešné. Orchidey nemajú radi konkurenciu iných rastlín, preto preferujú prevažne kosené, ale aj pasené územia bez zvýšeného množstva živín, no nevyhýbajú sa ani lesom, hrebeňovým polohám a brehovým porastom tokov. Prvý zástupca tejto čeľade – črievičník papučkový Cypripedium calceolus má typické „pascové kvety“ v tvare črievičky. Svojou nápadnou farbou prilákajú hmyz, ktorý sa skĺzne dovnútra kvetu. Návrat späť tou istou cestou je nemožný, steny sú klzké a hladké, preto ide za svetlom v šere, ktoré preniká dvomi priesvitnými miestami. Keď sa chce k týmto zdanlivým otvorom dostať späť na denné svetlo, musí preliezť porast dlhých lámavých chlpov. Až po prekonaní tejto prekážky sa mu ukážu skutočné otvory, cez ktoré môže odísť. Pri lezení von opiera chrbát o peľnicu a odnáša si tak na tele lepkavý peľ. Ak hmyz navštívi aj iné jedince druhu, pri preliezaní cez lámavé chlpy sa dotýka blizny, na ktorú sa zachytáva peľ z jeho tela a tým zabezpečuje opelenie črievičníkov. Kvet neponúka opeľovačom nektár, takže jeho návštevou nezískajú žiadnu potravu.  Tento druh európskeho významu je na Kysuciach vzácny kvôli tomu, že sa viaže len na vápenaté pôdy. Vstavačovcu škvrnitému  pravému a sedmohradskému Dactylorhiza maculata subsp. maculata a Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica sa darí na rašeliniskách, vstavačovec neskorý Dactylorhiza pulchella obľubuje slatiny s vysokou hladinou spodnej vody. Ako posledný z orchideí na suchých pastvinách i vlhších rašelinných lúkach kvitne pokrut jesenný Spiranthes spiralis, ktorého kvety tvoria špirálu. Jeho ohrozenosť sa zvyšuje aj v susedných štátoch, z dôvodu ústupu pasenia. Prevažná časť lokalít je na východe Slovenska v Laboreckej a Ondavskej vrchovine (9 lokalít), dve sú v Podunajskej nížine a jedna v Kysuckej vrchovine mimo CHKO vo voľnej krajine.

Zvonček hrubokoreňový Campanula serrata – rastlina európskeho významu a zároveň karpatský endemit obľubuje pasienky a trávnaté hole, v CHKO je na lokalitách pomerne v hojnom počte. Za zmienku určite stojí aj ostrica plstnatoplodá Carex lasiocarpa s jedinou zistenou lokalitou výskytu v CHKO. Patrí k reliktom – ako pozostatok flóry, ktorá bola u nás bežná po dobe ľadovej pred zalesnením krajiny.

Medzi subatlantické druhy, ktorých ťažisko výskytu je v západnej Európe, kde prevláda oceánska klíma, patrí okrem vyššie spomenutého pupkovníka a zdrojovky aj ľadenec barinný Lotus uliginosus,  sitina kostrbatá  Juncus squarrosus, všivec lesný Pedicularis sylvatica a sitina cibuľkatá Juncus bulbosus. V južnejšie položených oblastiach sú hojnejšie bázické a penovcové prameniská s výskytom vápnomilných druhov (tučnica obyčajná Pinguicula vulgaris, päťprstnica hustokvetá Gymnadenia densiflora a pod.). Na hrebeňoch a v inverzných polohách sa vyskytujú regionálne vzácne horské druhy.

Autor: Zuzana Václavová