Prehľad maloplošných chránených území v CHKO Kysuce

Kategória a názov: Národná prírodná rezervácia MALÝ POLOM

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 30.06.l98l   Úprava MK SSR č.3242/8l

Stupeň ochrany: 5

Návrh: Ing. Milan Greštiak, Katedra botaniky a fytocenológie VŠLD Zvolen,  pôvodne Uhorská – Grúnik

Spracoval: Ing. Július Burkovský Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti  a ochrany prírody v Banskej Bystrici, 1979

Katastrálne územie: Klokočov

Orografický celok: Moravsko-sliezske Beskydy

Nadmorská výška: 1061 m n.m.

Geologická stavba: Flyš, sliezsky príkrov,godulský vývoj, istebnianske súvrstvie, ktoré tvoria kremenné arkózové a drobové  stredno až hrubozrnné  pieskovce a strednozrnné zlepence

Lesný pôdny  fond v ha: 86,l

Lesné vegetačné stupne: 6. smrekovo-bukovo-jedľový, 5. jedľovo-bukový

Významné geomorfologické hodnoty: skalná hrana pieskovcových a zlepencových lavíc, dĺžka asi 6OO m, výška l-8 m.

Biotopy: Kyslomilné bukové lesy so smrekom, fragmenty rašeliniskových smrekových lesov s prechodnými rašeliniskami, prameniská horského stupňana nevápencových horninách

Významné floristické hodnoty: Homogyne alpina, Calamagrostis villosa, Drosera rotundifolia, Carex canescens, Blechnum spicant, Eriophorum angustifolium, Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum, S. capillifolium

Významné faunistické hodnoty: Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Muscicapa striata, Tetrastes bonasia, Phyloscopus sibilatrix, Dryocopus martius, Turdus torquatus, S. salamandra

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia KLOKOČOVSKÉ SKÁLIE

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 30. 06. l988  MK SSR   č. ll6l / l988-32

Stupeň ochrany: 5

Návrh: Ing. Haranta, pôvodne Skálie

Odborný návrh: RNDr. Galvánek a kol. / Dr. Darola, Dr. Janota/, KSŠPSaOP Banská Bystrica

Aktualizácia: Eva Pietorová, Kysucké múzeum, 1983

Katastrálne územie: Klokočov

Orografický celok: Turzovská vrchovina

Nadmorská výška: 6l0-650 m n.m.

Lesný fond v ha: 6,l2

Geologické stavba:  Flyš, sliezsky príkrov, bukovecký stredno až hrubozrnný pieskovec a zlepenec, ktorý je jedným z dvoch typov ciežkowického pieskovca, pre ktorý je typická guľovitá odlúčnosť

Plošný podiel /ha/ les. vegetačných stupňov: 6.smrekovo-jedĺovo-bukový

Významné geomorfologické hodnoty: výrazna skalná stena  s výškou 2 – 20 m a prerušovanou dĺžkou asi 300 m, s guľovitou odlučnosťou pieskovcov

Biotopy: Jedľové a jedľovosmrekové lesy, prameniská podhorského stupňa na nevápencových horninách

Významné floristické hodnoty: Blechnum spicant, Lycopodium clavatum, Hupersia selago, Platanthera  bifolia, Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum, Leucobryum glaucum

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia POLKOVA

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 26.04.l993     Vyhl.č. 83/93 M ŽP SR

Stupeň ochrany: 4

Návrh: Ing. Margita Matejová,  Správa CHKO Kysuce 1990

Spracovala: Ing. M. Matejová, spolupráca s RNDr. Urbanová, Ing. Korňan, RNDr. Galvánek

Katastrálne územie: Klokočov

Orografický celok: Turzovská vrchovina

Nadm. výška: 625 – 675 m n.m.

Geologické stavba: Flyš, sliezsky príkrov, godulský vývoj, podmenilitové súvrstvie so zelenými a hnedymi ílovcami, jemno až strednozrnnými pieskovcami,miestami s prevahou hnedo-čiernych ílovcov s bridličnatou odlúčnosťou. Kvartér je tvorený svahovými sedimentami, nečlenenými svahovinami a sutinami, prevažne hlinitými a kamenito-hlinitými svahovinami

Výmera celkom: 5,0824 ha

Biotopy: Prechodné rašeliniská a oligotrofné slatinné lúky, extenzívne nízkosteblové pasienky a podmáčené psicové pasienky

Významné floristické hodnoty: Drosera rotundifolia ,Viola palustris,Pedicularis sylvatica, Veronica scutellata, Epipactis palustris, Eriophorum angustifolium, Diphasiastrum complanatum, Lycopodium clavatum, Platanthera bifolia, Sphagnum russovii, S. capillifolium, S. subsecundum a i.

Významné faunistické hodnoty: Anthus pratensis, A.trivialis

 

Kategória a názov: Národná prírodná rezervácia VEĽKÝ JAVORNÍK

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: l8. 02. l967-Rozhodnutie komisie SNR pre kultúru a informácie č. 3744 Vestník MŠaK, ročník XXIV zošit 3 / 68

Stupeň ochrany: 5

Návrh: Krajská pamiatková správa Ostrava, Polesie Veľké Karlovice- Podťaté

Spracoval: RNDr. Ján Darola a kol.,  KSPSOP Banská Bystrica 1965,

Katastrálne územie: Makov

Orografický celok:  Javorníky

Nadmorská výška: l07l m n.m.

Geologická stavba: Flyš, račanská jednotka, zlínske súvrstvie zastúpené pieskovcami s glaukonitom, arkózovymi pieskovcami až zlepencami  a ílovcami s lastúrnatou odlúčnosťou

Výmera: LPF – l3,95 ha   

Prevažujúce dreviny: buk

Plošný podiel les. vegetačných stupňov: 5.jedľovo-bukový, 6.  smrekovo-jedĺovo-bukový

Biotopy: Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, prameniská horského stupňa na nevápencových horninách

Významné floristické hodnoty: Polygonatum verticillatum, Poa chaixii, Veratrum lobelianum, Lilium martagon, Caltha palustris ssp. laeta, Chrysosplenium alternifolium, Carex flava, C. echinata

Významné faunistické hodnoty: Buteo buteo, B.bonasia, Glaucidium passerinum, Falco tinnunculus, Scolopax rusticola, Sicista betulina, Salamandra salamandra

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia HRIČOVEC

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 30.06.l988   Výnos MK SSR ll6l/88-32

Stupeň ochrany: 5

Návrh: POOP okresu Čadca 1973

Spracoval: Ing. Július Burkovský a kol., 1982,  KSŠPSOP Banská Bystrica

Katastrálne územie: Makov

Orografický celok: Javorníky

Nadm. výška: l062,0 m n.m.

Geologická stavba: Flyš, magurský príkrov, zlínske súvrstvie, vsetínske vrstvy tvorené bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom, arkózovymi pieskovcami a zlepencami

Výmera: LPF – 2l,l2 ha

Prevažujúce dreviny:  smrek  – 60 % a viac

Plošný podiel lesných vegetačných stupňov: jedľovo-bukový, smrekovo-bukovo-jedľový

Biotopy: Kyslomilné bukové lesy so smrekom, prameniská podhorského stupňa na nevápencových horninách, fragment horského jelšového lesa s jelšou sivou pri prameni Kysuce

Významné floristické hodnoty: Dryopteris dilatata, Blechnum spicant, Huperzia selago, Lycopodium clavatum, L. annotinum, Rosa pendulina, Caltha palustris, Chrysosplenium alternifolium

Významné faunistické hodnoty: Anthus trivialis,Tetrastes bonasia,Dryocopus martius, Lacerta vivipara, Scirius vulgaris

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia VEĽKÝ POLOM

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 23.03.l993    Vyhláška  83/93 MžP SR

Stupeň ochrany: 5

Návrh: Správa CHKO Kysuce, 1988-98

Spracoval: Ing. Jozef Vrábel, Juraj Lepieš – diplomant

Katastrálne územie: Raková

Orografický celok:  Moravsko-sliezske Beskydy

Nadmorská výška: l067 m n.m.

Geologické stavba: Flyš, sliezsky príkrov, godulský vývoj, istebnianske súvrstvie tvorené křemennými arkózovými a drobovými pieskovcami až zlepencami. Vek: senón – paleocén

Výmera : LPF – 46,58 ha

Prevažujúce dreviny: smrek

Plošný podiel les. vegetačných stupňov: 5.jedľovo-bukový so smrekom, 6.smrekovo-jedľovo bukový

Biotopy: Kyslomilné bukové lesy s vyšším podielom smreka, prameniská podhorského stupňa na nevápencových horninách

Významné floristické hodnoty: Blechnum spicant, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Caltha palustris ssp. laeta

Významné faunistické hodnoty:  Buteo buteo, Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia ZAJAČKOVA LÚKA

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 30.ll.l979  9l5l/l979-OP MK SSR  zmena kategórie l.l.l995 – z.č.287/94

Stupeň ochrany: 4

Návrh: POOP 1973

Spracovala: RNDr. Alžbeta Cvachová, RNDr. Galvánek Juraj,  SÚPSOP – stredisko Banská Bystrica 1975

Katastrálne územie: Riečnica

Orografický celok: Kysucká vrchovina

Nadmorská  výška: 775- 825 m n.m.

Geologické stavba: Flyš, magurský príkrov, račanská jednotka, zlínske súvrstvie, bystrické vrstvy tvorené bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom a arkózovymi pieskovcami.Kvartér je zastúpený svahovými sedimentami, nečlenenými svahovinami a sutinami, prevažne hlinitými a kamenito-hlinitými svahovinami

Výmera: PPF 3,9848 ha

Biotopy: Podhorské kosné lúky s prenikaním horských druhov, mezofilné pasienky a spásané lúky, slatiny                 (prameniská) s vyšším obsahom báz

Významné floristické hodnoty: Crocus discolor, Campanula serrata, Gentiana asclepiadea, Senecio subalpinus, Gymnadenia conopsea, Traunsteinera globosa, Parnassia palustris

Významné faunistické hodnoty: Salamandra salamandra, Triturus montadoni, Bufo bufo, Sicista betulina, Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx

 

Kategória a názov: Chránený areál CHMÚRA

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Ziline č. 4/2001 z 12.09.2001

Stupeň ochrany: 4

Návrh: Výsledky XIII TOP 1977, Nová Bystrica – Vychylovka

Spracovala: Ing. Matejová, Správa CHKO Kysuce, 2001

Katastrálne územie: Nová Bystrica

Výmera: 0,4087 ha

Orografický celok: Kysucká vrchovina

Nadmorská  výška: 675,0 m n.m.

Geologické stavba: Flyš, magurský príkrov, bystrická jednotka, zlínske súvrstvie, bystrické vrstvy tvorené bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom a arkózovými pieskovcami. Kvartér je zastúpený svahovými sedimentami, nečlenenými svahovinami a sutinami

Biotopy: Slatiny s vyšším obsahom báz, silne podmáčané

Významné floristické hodnoty: Carex flava, Valeriana simplicifolia, Pinguicula vulgaris, Hippochaete variegata, Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, Gymnadenia densiflora, Triglochin palustre, Parnassia palustris, Gladiolus imbricatus

Významné faunistické hodnoty: Salamandra salamandra, Triturus montadoni, Sicista betulina

 

Kategória a názov: Prírodná pamiatka VYCHYLOVSKÉ SKÁLIE

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 3l. 03. l983    Uzn. pléna   ONV Čadca   9/ 83

Stupeň ochrany: 5

Návrh:  XIII. TOP 1977 v Novej Bystrici – Vychylovke –

Spracoval: RNDr. Galvánek,  KSŠPSOP Banská Bystrica 1981

Katastrálne územie: Nová Bystrica

Orografický celok: Kysucké Beskydy

Nadmorská výška: l000 – l.200 m n.m.

Geologická stavba:  Flyš, magurský príkrov, račanská jednotka, zlínske súvrstvie, kýčerské vrstvy tvorené drobovými pieskovcami, menej ílovcami. Prevláda pieskovcový flyš, výskyt sklzových telies.

Výmera: 26,72 ha LPF

Prevažujúce dreviny: zmiešaný porast

Lesný veget. stupeň: jedľovo- bukový

Biotopy: Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, Javorovo-bukové horské lesy, lokálne Lipovo-javorové sutinové lesy

Významné floristické hodnoty: Ribes petreum, Grossularia uva-crispa, Mercurialis paxii, Sambucus racemosa, Lycopodium clavatum

Významné faunistické hodnoty: Lynx lynx, Strix aluco, Sicista betulina, Vipera berus

Významné geomorfologické hodnoty: mohutné zosuvy , rozpad pieskovcového antiklinálneho pásma na pruh mohutných blokov

 

Kategória a  názov: Prírodná pamiatka VYCHYLOVSKÉ PRAHY

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: l8. l2. l984  aktualizácia    Uznesenie pléna ONV Čadca č. 28 / l984

Stupeň ochrany: 4

Návrh: RNDr. Darola, RNDr. Galvánek, Ing. Janota

Spracoval: RNDr. Juraj Galvánek,  SUPSOP stredisko Banská Bystrica, 1974

Aktualizácia: Eva Pietorová, KUŠPSOP- BB, Stredisko Žilina

Katastrálne územie: Nová Bystrica

Orografický celok: Kysucká vrchovina

Nadmorská výška: 570 m n.m.

Geologická stavba: Flyš, magurský príkrov, bystrická jednotka, zlínske súvrstvie, bystrické vrstvy tvorené bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom, arkózovými pieskovcami

Výmera: 0,38 ha vodné plochy

Významné geomorfologické hodnoty: prahy horskej riečky – kolmý prietok

 

Kategória a názov: Prírodná pamiatka KORŇANSKÝ ROPNÝ PRAMEŇ

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy:  l8. l2. l984 Uznesenie pléna ONV v Čadci č. 28 / l984 

Stupeň ochrany: 4

Návrh: RNDr. Juraj Galvánek

Spracoval: RNDr. Juraj Galvánek, Krajské stredisko ŠPSOP Banská Bystrica, 1972

Aktualizácia: Eva Pietorová, Kysucké múzeum, 1983

Katastrálne územie: Korňa

Orografický celok: Turzovská vrchovina

Nadmorská výška: 550 m n.m.

Geologická stavba: Flyš, magurský príkrov, račanská jednotka, soláňske súvrstvie, ráztocké vrstvy – pieskovcová fácia so sivými kremennými a drobovými pieskovcami, zelenými a sivými ílovcami

Výmera: 0,l7 ha PPF  

 

Kategória a názov: Národná prírodná rezervácia VEĽKÁ RAČA

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 30. l0. l976   Úprava MK SSR č.7446/76

Stupeň ochrany: 5

Návrh: Ing. Milan Greštiak, VŠLD Zvolen – Katedra botaniky

Spracoval: RNDr. Juraj Galvánek a kol., Krajské stredisko ŠPSOP Banská Bystrica

Katastrálne územie: Oščadnica, Klubina, Stará Bystrica, Zborov

Orografický celok: Kysucké Beskydy

Nadmorská výška: l236 m n.m.

Geologická stavba: Flyš, magurský príkrov, račanská jednotka, zlínske súvrstvie, kýčerské vrstvy tvorené drobovými pieskovcami, menej ílovcami.V južnej časti prevláda fácia s glaukonitovými pieskovcami,menej ílovcami

Výmera NPR celkom: 313 ha

Ochranné pásmo celkom: 197 ha

Plošný podiel les. veget. stupňov:  5. jedľovo-bukový so smrekom – prevažuje, 6. smrekovo-jedľovo-bukový – minimálne

Významné geomorfologické hodnoty: skalné diery – pseudojaskyne vo flyši

Biotopy: Bukové a jedľobukové lesy kvetnaté, Kyslomilné bukové lesy so smrekom, Javorovo-bukové horské                 lesy nízke (typ Fageto-Aceretum humile), Smrekové a zmiešané smrekové lesy -vo vrcholovej oblasti so sekundárnou kosodrevinou, fragmenzy horských psicových porastov a slatinných lúčok

Významné floristické hodnoty: Soldanella hungarica, Homogyne alpina, Veratrum lobelianum, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, Doronicum austriacum, Gentiana asclepiadea, Blechnum spicant, Huperzia selago, Trientalis europaea, Campanula serrata, Potentilla aurea, Poa chaixii, Carex flava, C. flacca, Rosa pendulina, Ranunculus platanifolius

Významné faunistické hodnoty: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, Aegolius funereus, Strix aluca, Strix uralensis, Sicista betulina

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia ČIERNA LUTIŠA

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 06. 03. l972    MK SSR č.  l559 / 72  – OP

Stupeň ochrany: 5

Návrh: Ing. L Hančinský ÚHUL Zvolen

Spracoval: RNDr. J. Darola a kol., Krajské pamiatkové stredisko Banská Bystrica, 1966

Katastrálne územie: Lutiše

Orografický celok: Kysucká vrchovina

Nadmorská výška: 665 – 904 m n.m.

Geologická stavba: Flyš, magurský príkrov, bystrická jednotka, zlínske súvrstvie, bystrické vrstvy

tvorené bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitoma arkózovými pieskovcami

Výmera:  26,35 ha LPF  

Ochranné pásmo: 50,82 ha LPF

Prevažujúce dreviny: buk, 60 – 90 %, jedľa  l5 – 30  %, smrek 5 – 20 %

Biotopy: Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Významné floristické hodnoty: Cardamine trifoliata, Hordelymus europaeus, Carex remota

Významné faunistické hodnoty: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, Glaucidium passerinum, Strix aluco

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia JAVORINKA

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 23. 03. l993 Vyhl.  MŽP  83 / 93

Stupeň ochrany: 5

Návrh: Ing. Valentín Maták, pôvodne Zvádlivá

Spracoval: Ing. Július Burkovský a kol. Krajské stredisko ŠPS a OP, Banská Bystrica 1981

Katastrálne územie:  Zázrivá

Orografický celok: Oravská Magura

Nadmorská výška: 930 – l2l0 m n.m.

Výmera: 35,52 ha LPF

Geologická stavba: Flyš, magurský príkrov, oravsko-magurská  jednotka, magurské pieskovce tvorené stredno až hrubozrnnými drobovými pieskovcami s muskovitom, menej ílovce

Významné geomorfologické hodnoty: odkryv pieskovcových lavíc  vo vrcholovej časti

Biotopy: Bukové a jedľovo-bukové lesy kvetnaté, Javorovo-bukové horské lesy

Významné floristické hodnoty: Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, Doronicum austriacum, Cortusa matthioli, Galium odoratum, Huperzia selago

Významné faunistické hodnoty: Canis lupus, Buteo buteo, Tetrastes bonasia, Tetrao urogallus, Meles meles, Lynx lynx, Ursus arctos, Scolopax rusticola

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia ČERTOV

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: 23.03.l993 vyhl. MŽP    83/93

Stupeň ochrany: 5

Návrh: Eva Fajmonová, Vegetačná charakteristika 1988

Spracoval: Ing. Jozef Vrábel a kol. Správa CHKO Kysuce 1990

Katastrálne územie: Lazy  pod Makytou

Orografický celok: Javorníky

Nadmorská výška: 600 – 804 m n.m.

Lesný pôdny fond: 84,62 ha

Lesy osobitného určenia: 83,24 ha

Nelesná plocha: 0,29 ha

Prevažujúce dreviny: buk

Plošný podiel lesných vegetačných stupňoch: jedľovo-bukový

Geologická stavba: Flyš, magurský príkrov, račanská jednotka, zlínske vrstvy tvorené prevažne glauko-nitickými  pieskovcami a ílovcami čiastočne vápnitymi

Biotopy: Bukové a jedľobukové kvetnaté lesy, Lipovo-javorové sutinové lesy, Prameniská pahorkatín na nevápencových horninách

Významné floristické hodnoty: Aconitum lycoctonum , Hordelymus europaeus, Allium ursinum, Platanthera bifolia, Aremonia agrimonoides, Senecio rivularis, Carex remota, Chrysosplenium alternifolium, Dactylorhiza fuchsii

Významné faunistické hodnoty: Acipiter gentilis, A. nisus, Ciconia nigra, Lynx lynx, Canis Lupus, Urasus arctos, Natrix natrix, Neomys anomalus, Salamandra salamandra, Sorex araneus, Tetrastes bonasia

 

Kategória a názov: Prírodná rezervácia KLUBINSKÝ POTOK

Dátum vyhlásenia a číslo úpravy: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Žiline č.4/2000 z 24.10. 2000

Stupeň ochrany: 5

Návrh: XIII. TOP 1977, Nová Bystrica – Vychylovka

Spracovala: Ing. Matejová Margita a kol. Správa CHKO Kysuce, 1988

Katastrálne územie: Klubina

Orografický celok: Kysucké Beskydy

Nadmorská výška: 570 m n.m.

Geologická stavba: Flyš, magurský príkrov, zlínske súvrstvie,kýčerské vrstvy tvorené drobovými  pieskovcomi, menej ílovcami

Lesný pôdny fond: 0,83 ha                                        

Prevažujúce dreviny: jelša 95%

Lesný vegetačný  stupeň: lesný typ FrAl  901

Biotopy: Horské jelšové lužné lesy

Významné floristické hodnoty: Matteuccia struthiopteris, Chaerophyllum hirsutum, Astrantia major, Filipendula ulmaria, Crepis paludosa, Senecio subalpinus, Rosa pendulina, Aremonia agrimonioides

Významné faunistické hodnoty: v širšom okoli zistené 18 druhov mikromamálii, z väčších stavovcov sa vyskytuje Lutra lutra, Lynx, lynx, Ursus arctos a Canis lupus