Paleoarktická oblasť, podoblasť eurosibírska, obvod Západných Karpát s charakterom podhorskej a horskej fauny. Takto CHKO Kysuce zaraďujú zoológovia podľa zoogeografického členenia sveta. V rámci karpatského oblúka je CHKO Kysuce územím s okrajovým výskytom veľkých šeliem (rys, vlk, medveď) . Pre ich šírenie ďalej na sever a západ je poloha CHKO k susedným veľkoplošne chráneným územiam CHKO Beskydy (Česká republika) a Żywiecki Park Krajobrazowy (Poľsko) zásadná. Pridaná hodnota CHKO Kysuce spočíva práve v tom, že funguje ako zdrojová a zároveň ako migračná krajina pre šírenie veľkých šeliem za hranice nášho štátu a späť. Tým nadobúda problematika ochrany populácií veľkých šeliem medzinárodný charakter.

Okrem veľkých šeliem žijú v CHKO Kysuce aj iné živočíšne druhy viac, či menej chránené. Zástupcovia vzácnych cicavcov sú mačka divá Felis silvestris, vydra riečna Lutra lutra, piskor vrchovský Sorex alpinus, myšovka horská Sicista betulina, bielozúbka krpatá Crocidura suaveolens, dulovnica menšia i väčšia Neomys anomalus a fodiens, hranostaj obyčajný Mustela erminea, netopier obyčajný Myotis myotis, ucháč svetlý Plecotus auritus, podkovár malý Rhinolophus hipposideros, atď.  Trend šírenia šakala zlatého Canis aureus  z južných oblastí Európy smerom na sever, sa potvrdil aj v rámci CHKO Kysuce. V roku 2015  bol v Javorníkoch, v obci Dolná Mariková ulovený jedinec šakala zlatého. Súčasne bolo v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce v rokoch 2016 – 2018 potvrdených niekoľko výskytových dát bobra európskeho Castor fiber. Posledný potvrdený výskyt losa mokraďového Alces alces  v území pochádza z roku 1976 z obce Oščadnica.

Zo vzácnejších vtáčích hniezdičov možno obdivovať orla skalného Aquila chrysaetos, výra skalného Bubo bubo, sovu dlhochvostú Strix uralensis, kuvika kapcavého Aegolius funereus, myšiarku ušatú Asio otus, jastraba lesného i krahulca Accipiter gentilis a nisus, včelára lesného Pernis apivorus, sokola lastovičiara Falco subbuteo, tetrova hlucháňa Tetrao urogallus, bociana čierneho Ciconia nigra, chrapkáča poľného Crex crex. Z menej početných ďatľov sa vyskytujú ďateľ bielochrbtý Dendrocopos leucotos a ďubník trojprstý Picoides tridactylus. Z vodného vtáctva môžete vidieť rybárika riečneho Alcedo atthis, vodnára potočného Cinclus cinclus, trasochvosta hoského Motacilla cinerea, kalužiaka riečneho Actitis hypoleucos. Najširšiu druhovú skladbu z vtáctva zastupujú spevavce. Zaujímavým zistením  v posledných rokoch je, hniezdenie potápača veľkého Mergus merganser na rieke Kysuca. Raritou bol v roku 1988 v Hornom Vadičove odchyt z južných krajín zatúlaného, vysileného a podvyživeného supa bielohlavého Gyps fulvus, ktorého sa po rekonvalescencii podarilo úspešne vypustiť späť do prírody.

S väzbou na mokrade a výslnné miesta sa vyskytujú obojživelníky a plazy. Obojživelníky, ako jedna zo svetovo najohrozenejších tried živočíchov sú v CHKO Kysuce reprezentované druhmi: ropucha bradavičnatá Bufo bufo, ropucha zelená Pseudepidalea viridis, skokan hnedý Rana temporaria, skokan štíhly Rana dalmatina, rosnička zelená Hyla arborea, kunka žltobruchá Bombina variegata, mlok karpatský Lissotriton montandoni, mlok hrebenatý Triturus cristatus, mlok horský Mesotriton alpestris, mlok bodkovaný Lissotriton vulgaris a salamandra škvrnitá Salamandra salamandra. Kto odhalí skrytý život plazov, má možnosť vidieť druhy ako: vretenica severná Vipera berus, užovka hladká Coronella austriaca, užovka obojková Natrix natrix, slepúch východný Anguis colchica, jašterica krátkohlavá Lacerta agilis a jašterica živorodá Zootoca vivipara. Predpokladaný, avšak zatiaľ nepotvrdený je výskyt užovky fŕkanej Natrix tessellata a užovky stromovej Zamenis longissimus.

K ohrozenejším druhom rýb vyskytujúcich sa v CHKO Kysuce patrí  pĺž vrchovský Sabanejewia balcanica, hlaváč bieloplutvý Cottus gobio a hlavátka podunajská Hucho hucho. Z ostatných druhov sú to hlavne pstruh potočný Salmo trutta morfa fario, lipeň tymiánový Thymallus thymallus, mrena severná Barbus barbus, jalec hlavatý Leuciscus cephalus, podustva severná Chondrostoma nasus a i.

Bezstavovce, ktoré si zaslúžia pozornosť sú: motýle – modráčik bahniskový Phengaris nausithous,  ohniváčik veľký Lycaena dispar, jasoň chochlačkový Parnassius mnemosyne, chrobáky –  fuzáč alpský Rosalia alpina, nosorožtek obyčajný Oryctes nasicornis, roháč veľký Lucanus cervus, bystruška potočná Carabus variolosus, bystruška zlatá Carabus auronitens, plocháč červený Cucujus cinnaberinus, hmyz – koník vrchovský Miramella alpina, modlivka zelená Mantis religiosa, Perlodes dispar, mäkkýš – pimprlík mokraďný Vertigo angustior. V niektorých tokoch je možné nájsť i raka riečneho Astacus astacus.

Autor: Peter Drengubiak