Vzhľadom k rozsiahlosti územia v správe CHKO Kysuce a priestorovým nárokom veľkých šeliem, sa do spolupráce na ich mapovaní zapojilo i občianske združenie Karpatská divočina. Prvotným zámerom združenia v tejto problematike bolo monitoringom podchytiť územie, ktoré bezprostredne pretína svojím trasovaním diaľnica D3 a na ňu napájaná, plánovaná, rýchlostná komunikácia R5 (SK – CZ). Údaje zistené z monitoringov a mapovaní potvrdili výskyt veľkých šeliem vo vytýčenom území a výsledky boli už viackrát využité pri argumentácii v prospech zabezpečenia ochrany veľkých šeliem na pomedzí troch štátov, Slovenska, Poľska a Českej republiky. Predovšetkým ide o zachovanie konektivity území s výskytom vlka, rysa a medveďa na medzinárodnej úrovni. Nevyhnutnou podmienkou pre ochranu populácií šeliem je, zachovať funkčné prepojenie medzi jednotlivými územiami európskeho významu, kde sú predmetom ochrany veľké šelmy.