Voľná pracovná pozícia – Strážca

Voľná pracovná pozícia – Strážca

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje miesto

 „strážca“

pracovisko Správa CHKO Kysuce, Čadca

 

Požiadavky:
 • Predpísané: stredoškolské, zameranie prírodovedné.
 • Práca s počítačom na úrovni pokročilý.
 • Vodičský preukaz typu B, aktívne využívanie SMV.
 • Bezúhonnosť.
 • Znalosti cudzích jazykov sú vítané.
Pracovná náplň uchádzača:
 1. Je zodpovedný za výkon strážnej služby a stav značenia územia CHKO Kysuce, územiach N2000 a vo voľnej krajine v územnej pôsobnosti CHKO Kysuce
 2. Poznať a v praxi pri ochrane prírody uplatňovať zákon o ochrane prírody a krajiny, ako i odborné podklady. Dobre poznať územie CHKO Kysuce vrátane územnej pôsobnosti s dôrazom na výskyt vzácnych, chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ich biotopov, stavu hniezdísk a pod.
 3. Prakticky, priamo v teréne, zabezpečovať ochranu prírody, resp. jej jednotlivých častí a prvkov, a to jednak iniciatívne a jednak na základe príkazov nadriadeného pracovníka.
 4. Spolupracovať s odbornými pracovníkmi CHKO Kysuce, orgánmi štátnej správy, odbornými organizáciami a dobrovoľnými organizáciami pri ochrane prírody.
 5. Spolupracovať pri zabezpečovaní starostlivosti o poranené živočíchy so záchrannými a rehabilitačnými stanicami v územnej kompetencii S CHKO Kysuce a blízkom okolí.
 6. Spolupracovať pri zabezpečovaní starostlivosti o chránené územia, pri zabezpečovaní prieskumných prác a monitoringu.
 7. Podieľať sa na plnení úloh environmentálnej výchovy a propagácii myšlienok ochrany prírody a životného prostredia. Za týmto účelom spolupracuje so školami, dobrovoľnými členmi  SZOPK, obyvateľstvom atď.
 8. Zabezpečovať dokumentáciu stavu územia (textovú, databázovú, fotografickú, mapovú atď.) s osobitným zameraním na MCHÚ, územia N2000, genofondové plochy, osobitne chránené časti prírody, rastliny a živočíchy.
 9. Vykonávať činnosti súvisiace so sledovaním stavu biocenóz s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry napĺňať získané údaje do databázy KIMS (komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR).
 10. Pochôdzkami uskutočňovať systematický dozor a kontrolu.
 11. Podľa potreby vykonávať sprievodcovskú službu pre návštevníkov.
 12. Podieľať sa na kontrole a údržbe budovy a ostatného nehnuteľného majetku v územnej kompetencii S CHKO Kysuce.
 • Podieľať sa na starostlivosti o trávniky, stromy a kry na pozemku S CHKO Kysuce.
 • Podieľať sa na budovaní, údržbe, obnove náučných chodníkov a informačných panelov v územnej pôsobnosti S CHKO Kysuce
 • V rámci organizačného útvaru spolupracovať pri napĺňaní webovej a facebookovej stránky S CHKO Kysuce.
 • Dodržiavať ustanovenia pracovného a organizačného poriadku, pracovnú disciplínu, a podľa príkazu nadriadeného pracovníka plní ďalšie úlohy spojené s prevádzkou organizačnej jednotky.
Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše
 • Možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 1. november 2023

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je v 5. platovej triede v prvom platovom stupni 839,50 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 16.10.2023 na e-mailovú adresu: martina.uradnikova@sopsr.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Milan Zajac PhD., zástupca riaditeľa S CHKO Kysuce

Tel.: +421 911 062 359

Ing. Martina Úradníková, tel. 0903298289