Zimný monitoring vodného vtáctva – výsledky

Zimný monitoring vodného vtáctva – výsledky

13.- 14. januára sme sa vybrali spolu s dobrovoľníkmi mapovať výskyt vodného vtáctva na tokoch a stojatých vodách. V našej územnej pôsobnosti ide o 15 transektov pozdĺž riek a väčších potokov a dva transekty okolo stojatých vôd – vodná nádrž v Novej Bystrici a vodná zdrž v Nesluši.

Takto získavame prehľad o druhoch, ktoré u nás zimujú, prípadne cez naše územie migrujú. Tento ročník nebol náročný na terénne podmienky, brehy tokov a okolie mapovaných transektov boli takmer bez snehu a ani teplota vzduchu neklesla na úroveň charakteristickú pre toto ročné obdobie. Zaľadnenie tokov bolo na úrovni do 5% povrchu. Celkovo bolo počas sčítania v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce vymapovaných 990 operencov viazaných na vodné prostredie.

Už tradične, najvyššie zastúpenie na sčítacích transektoch mali kačice divé Anas platyrhynchos s celkovým počtom 592 jedincov, za nimi nasledovali potápače veľké Mergus merganser s počtom 167 jedincov, ďalej vodnáre obyčajné Cinclus cinclus 99 jedincov, volavky popolavé Ardea cinerea 63 jedincov a 18 jedincov rybárika riečneho Alcedo atthis. Zaznamenaných bolo tiež 41 jedincov kormorána veľkého Phalacrocorax carbo, 5 jedincov trasochvosta horského Motacilla cinerea, dve labute hrbozobé Cygnus olor a dva jedince čajky bielohlavej Larus cachinnans. Jedným kusom reprezentovala lyska čierna Fulica atra.  

Okrem vtáctva boli na niektorých úsekoch zaznamenané aj pobytové znaky vydry riečnej Lutra lutra a bobra európskeho Castor fiber, ktorý sa stal pevnou súčasťou biodiverzity nášho regiónu. Zaujímavý, ale nie nevšedný bol nález koristi vlka Canis lupus na zamrznutej časti VN Nová Bystrica. Vlci využívajú ľadovú plochu na nahnanie koristi, ktorej sa na zamrznutom povrchu zle manévruje a vlci majú tak väčšiu šancu zabezpečiť si potravu. Ale späť k vtáctvu…

Sčítania sa zúčastnili tak zamestnanci Správy CHKO Kysuce, ako i nadšenci a dobrovoľníci z verejnosti. Všetkým zúčastneným chceme poďakovať za spoluprácu pri mapovaní a ochrane vtáctva. Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu: Zimny_mon_vtactva_sumar_2024

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová