1. júla 2024

Oznámenie zámeru vypracovania programov starostlivosti o CHKO Kysuce a o vyhlásené územia Natura 2000 v územnej pôsobnosti CHKO Kysuce

Oznamujeme Vám zámer vypracovania „Programov starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Kysuce“  (ďalej len „PS o CHKOKY“) a o vyhlásené územia európskeho významu siete […]