Ako vždy, mysli kým konáš…

Mnohí z nás chovajú doma nejakého živočícha, psa, mačku, rybičky, korytnačku … Zviera v závislosti od druhu predstavuje pre rodinu množstvo benefitov, ale zároveň na druhej strane, aj množstvo zodpovednosti. Ak sa však kamsi vytratí zodpovednosť, živočích zväčša trpí a tak napr. končia niektoré psy a mačky v útulkoch. Kde však končia také zvieratá ako napr. plazy, korytnačky a hady? Dajú sa s dodržaním platnej legislatívy SR darovať, predať či vymeniť na teraristických burzách a pod. Čo však s druhmi, ktoré sú zároveň invázne? Tu platí jedna všeobecná zásada, žiadneho doma chovaného živočícha, ktorého sa chceme „zbaviť“, nikdy nevypúšťame do voľnej prírody!

S príchodom jari a oteplením sa spúšťa aktivita plazov, živočíchov s vonkajšou reguláciou telesnej teploty. Táto trieda živočíchov je životne odkázaná na prirodzený zdroj tepla a tým je vo voľnej prírode slnko a jeho tepelné žiarenie. Okrem jašteríc a hadov, ktoré sú v prírode pre územnú pôsobnosť Správy CHKO Kysuce charakteristické, sa môžete stretnúť celkom výnimočne s tým, že na brehu vodných nádrží uvidíte vyhrievať sa korytnačku / ky. Na Slovensku žije len jediný autochtónny druh korytnačky a tou je korytnačka močiarna Emys orbicularis. Tento druh však na Kysuciach a ani na Hornom Považí nežije. Tak potom, akú korytnačku to na Kysuciach vlastne môžete v prírode vidieť?

S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o v minulosti najčastejšie chovanú korytnačku písmenkovú Trachemys scripta v rôznych poddruhoch a hybridoch. Rozličné príčiny boli dôvodom na to, aby sa chovatelia tejto korytnačky „zbavovali“ aj tak, že ich vypúšťali do jazier a vodných nádrží. Korytnačka písmenková je podľa platnej legislatívy SR inváznym druhom, ktorý svojím pôsobením vo voľnej prírode spôsobuje škody na našich pôvodných druhoch fauny. Držba a obchodovanie s týmto druhom je zakázaná v rámci zákona NR SR č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, regulácií obchodu s nimi, ktorým sa u nás vykonáva medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín tzv. CITES.

Korytnačku písmenkovú na Slovensku nie je v súčasnosti možné chovať, kúpiť, doviezť z iného štátu či vypúšťať do voľnej prírody, inak by bolo toto konanie v rozpore so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako aj nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.

Čo teda s korytnačkami písmenkovými v našej prírode? V ideálnom prípade, ak ich  správca / majiteľ vodnej plochy eviduje, mal by ich odchytiť a umiestniť do ZOO v Bojniciach, ktorá má štatút pre nakladanie s uvedeným druhom.

Pozn.: korytnačky na fotografiách boli odchytené vo voľnej prírode v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce a následne umiestnené v ZOO Bojnice.

Text a foto: Peter Drengubiak