Cena NATURA 2000 – projekt TRANSGREEN

Cena NATURA 2000 – projekt TRANSGREEN

Dobre nastavená medzinárodná spolupráca, úsilie a pracovné nasadenie vedia posunúť snahu v ochrane prírody ďaleko. Projektové ciele zamerané na zlepšenie a zabezpečenie migračnej priechodnosti krajiny na Slovensku meškajú niekoľko rokov. Možno aj preto sme túto problematiku hneď od začiatku zobrali vážne. Dopravná infraštruktúra a urbanizácia dokážu zmeniť krajinu na nepoznanie, to je to čo priamo vidíme (výstavba, železnice, cesty, priemysel). Čo vidíme v menšej miere je to, ako táto prirodzená ľudská expanzia vplýva na populácie živočíchov. Samozrejme, vplyv človeka na prírodu nie je všade rovnako intenzívny, čo sa však týka Kysúc, ide o špecifické územie s množstvom problémov v rámci zabezpečenia konektivity horských oblastí (dopravná infraštruktúra, zvyšujúca sa intenzita dopravy, súvislá výstavba v dolinách, výstavba v horských oblastiach, pre zver nepriechodné oplotenia).

Projekt TRANSGREEN riešilo spoločne niekoľko krajín: Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina. U nás, v územnej kompetencii Správy CHKO Kysuce sa v rámci projektu monitorovalo 8 kritických miest na styku migračných biokoridorov a dopravných komunikácii. Na mapovaných úsekoch sa sledovala mortalita zveri a pohyb zveri na základe pobytových znakov. Na základe zistení sa následne navrhovali opatrenia na zlepšenie daného stavu. Výsledky sú zhrnuté v tejto publikácii: http://www.sopsr.sk/files/transgreen/Dokument_4.pdf

Ďalším pracovným výstupom projektu bola publikácia „Doprava a ochrany fauny v Karpatech“:  http://www.sopsr.sk/files/transgreen/Dokument_1.pdf

Zrejme nik z nás nepredpokladal, že tímová práca zožne úspech v rámci súťaže o cenu NATURA 2000. Pred pár dňami sa k nám dostala informácia, že projekt TRANSGREEN zvíťazil v kategórii cezhraničnej spolupráce s názvom “Spoločné úsilie pre bezpečnú a prírodu šetriacu dopravnú sieť v Karpatoch” (Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians). Okrem samozrejme príjemného pocitu z dobre vykonanej práce je v tomto prípade potrebné podotknúť, že výsledky projektu sa postupne aplikujú v územnoplánovacích dokumentáciách.

Bez spolupráce ktorá bola v tomto prípade nevyhnutnou podmienkou by to nešlo. Preto sa chceme v mene Správy CHKO Kysuce poďakovať všetkým aktívnym spolupracovníkom, ktorí participovali na projekte TRANSGREEN.

Viac tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20709

Text a foto: Peter Drengubiak