Čo by mali vedieť motoristi v chránených územiach

Čo by mali vedieť motoristi v chránených územiach

Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce spravuje vo svojej územnej pôsobnosti veľkoplošné chránené územie, ktoré je rozdelené na západnú (Javorníky) a východnú (Kysucké Beskydy) časť. Spolu tvoria krajinu s vlastnou historickou minulosťou a prírodným hodnotami.

V regióne Kysúc niektoré menšie, výnimočné lokality získali štatút maloplošného chráneného územia – prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, či chránený areál.

Na ochranu veľkoplošných chránených území, maloplošných chránených území a ich ochranných pásiem sa vzťahujú zákazy a obmedzenia ľudských aktivít, ktoré sú vyjadrené stupňami ochrany (2.-5. stupeň) podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Pre bežných motoristov, ktorých zámerom je turistika alebo hubárčenie a motorové vozidlo používajú ako „približovadlo“ k svojmu cieľu to znamená, že v území, ktoré je chránené 2. a vyšším stupňom, nemajú povolený vjazd na pozemky za hranicami zastavaného územia obce.

Zákaz sa nevzťahuje na jazdu po diaľniciach, cestách, miestnych komunikáciách a státie na parkoviskách, čerpacích staniciach, garážach, továrenských a staničných priestoroch.

Činnosti, spojené s obhospodarovaním pozemkov, vstupy na pozemky správcom vodných tokov a osoby, ktoré majú vlastnícke, užívateľské alebo správcovské práva k dotknutým pozemkom, sú z tohto zákazu vyňaté.

Hranice chránenej krajinnej oblasti sú pri vstupoch označené tabuľami a maloplošné chránené územia sú po obvode okrem tabule vyznačené červenou farbou. Napriek tomu pre vodičov nemusí byť skutočnosť, že prekročili hranicu chráneného územia alebo jeho ochranného pásma, vždy zrejmá.

Vodiči motorových vozidiel si však môžu priebeh cesty skontrolovať cez rôzne webové stránky, napr.  v zbgis.sk, geodesy.sk zistiť hranice zastavaného územia, prípadne  v maps.sopsr.sk/ si upresniť polohu chránených území a ich vyhlásených ochranným pásiem.

Ak ochranné pásmo na mape nie je vyznačené, je ním územie po obvode prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie v okruhu 100 m. Prírodná pamiatka alebo národná prírodná pamiatka má ochranné pásmo v okruhu 60 m.

Správa CHKO Kysuce realizuje svoje poslanie tiež kontrolnou činnosťou dodržiavania zákona o ochrane prírody dobrovoľnými a profesionálnymi strážcami.

Keďže v posledných rokoch stráž prírody zintenzívnila svoju činnosť a zistila početné neoprávnené vjazdy motorových vozidiel do chránených území, upozorňujeme na zmienený zákaz.

V chránených územiach výnimka zo zákazu vzťahujúca sa na osobu vlastníka pozemku nie je prenosná na ďalšie fyzické a právnické osoby – individuálny vlastník (napr. podielnik pozemkového spoločenstva) nemôže dať súhlas tretej osobe (napr. rodinnému príslušníkovi) na používanie cesty alebo pozemku, po ktorej je zákonom zakázané jazdiť.

Pri kontrole členovia stráže prírody nie vždy vedia komu odstavené vozidlo  v chránenom území patrí alebo či osoba disponuje iným zákonným oprávnením (obhospodarovanie lesa, právo poľovníctva, vedeckovýskumná činnosť a pod.). Je preto vhodné nechať za čelným sklom predmetné povolenie. Vlastníci vozidiel oprávnení na vstup do chráneného územia tak predídu zbytočným predvolávaniam na objasňovanie.

Pri preukazovaní oprávnenia využívania lesných ciest a pozemkov odporúčame postupovať podľa usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1971/2009-720/901 zo dňa 14.mája 2009, kde sú priložené aj vzory povolení.

 

Text: Katarína Kyselová

Foto: Marián Masaryk