„Furt dačo“ a to je dobre…

Len v teréne spoznáte územie v ktorom pracujete a len na základe toho, môžete objektívnejšie hodnotiť jeho hodnoty. Práve preto sú mi hodnotenia „od stola“ dajme tomu „proti srsti“, ale dosť o prístupe.

Leto je tiché, vtáctvo akoby zmizlo, ale na druhej strane, keď sa dobre započúvate tak rovnokrídlovce sú na vrchole svojej aktivity a tiež vážky, „súputníci“ dinosaurov, prežívajúce dodnes. Práve jeden z druhov národného významu s výskytom viazaným čiastočne aj na habitat riečnych, štrkových lavíc bol v pozornosti mapovania s prioritou venovanou územiam európskeho významu.

V priebehu troch dní bolo zmapovaných cez 20 štrkových lavíc. Niektoré v území NATURA 2000 a niektoré mimo nich. Klinovka čiernonohá (Onychogomphus forcipatus) je tou „kráskou a vzdušným akrobatom“ na ktorú ma upozornil náš spolupracovník a známy Ladislav Račko.

Čo o nej píšu špecialisti: „Vyhľadáva nížinné a podhorské rieky s jemnoštrkovito-piesčito-bahnitým dnom. Larvy žijú na koreňoch vo vode, alebo zahrabané v dne. Liahnutie prebieha na vegetácii, alebo na brehu. Imága lietajú popri vodnom toku. Vajíčka kladú do vody. Zriedkavý druh. V červenom zozname v kategórii VU – zraniteľné. Chránený druh, podľa vyhlášky o ochrane prírody klasifikovaný ako druh národného významu. Ohrozený znečistením vody, reguláciami tokov, vyrubovaním brehových porastov a likvidáciou biotopu.“

Mapovanie druhu potvrdilo výskyt v dvoch územiach európskeho významu NATURA 2000: SKUEV 0833 Sútok Kysuce s Bystricou a SKUEV 0835 Stredný tok Bystrice. Okrem uvedených lokalít boli jedince pozorované na ďalších troch miestach v koryte rieky Kysuca. V budúcej sezóne rozšírime mapovanie klinovky na ďalšie potenciálne vhodné habitaty.

Text a foto: Peter Drengubiak

Odborný text: http://vazky.sk/druhy/onychogomphus_forcipatus.html