K prerokovaniu území európskeho významu NATURA 2000

K prerokovaniu území európskeho významu NATURA 2000

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. Je rozdelená na:

 • Chránené vtáčie územia (CHVÚ) vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva – kodifikované znenie)
 • Územia európskeho významu (ÚEV) vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín).

V pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce boli vyhlásené len územia európskeho významu. V súčasnosti sa chystá prerokovanie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV 4025 Beskydské a Javornícke lúky. Územie je prioritne navrhnuté kvôli zachovaniu biotopu Lk1 – Nížinné a podhorské kosné lúky nakoľko je nedostatočne zastúpená jeho ochrana v rámci Slovenskej republiky aj v tzv. alpskom bioregióne (zjednodušene severná časť Slovenska) do ktorého patrí aj oblasť pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Znamená to, že v našej republike je doteraz vyhlásených málo území na ochranu tohto druhu lúk. Okrem tohto sú tam zahrnuté aj ďalšie biotopy a druhy európskeho významu.

NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú. Práve naopak, hospodárenie čo sa týka kosenia a pasenia tak, ako bolo doteraz, je vítané a žiaduce. Problémom je výstavba, ktorá by biotopy aj s chránenými druhmi zlikvidovala.

Vlastnícke práva zostávajú zachované tak, ako aj doteraz zostali v už vyhlásených predchádzajúcich A, B a C etapách vyhlasovania území európskeho významu NATURA 2000.

Pre vlastníkov a obhospodarovateľov ktorí majú pozemky v navrhovanom území európskeho významu  SKUEV 4025 Beskydské a Javornícke lúky sú navrhované nasledovné stupne ochrany:

 • ú. Harvelka, k. ú. Radôstka, k. ú. Lutiše, k. ú. Štiavnik, k. ú. Lazy pod Makytou, k. ú. Vysoká nad Kysucou, k. ú. Klokočov – zostáva existujúci druhý stupeň ochrany,
 • ú. Krásno nad Kysucou – navrhovaný je 2.stupeň ochrany okrem časti lokality Uhliská, kde je navrhovaný 4.stupeň ochrany,
 • ú. Korňa – zostáva existujúci druhý stupeň ochrany okrem lúky v okolí Kornianskeho ropného prameňa kde je navrhovaný 4.stupeň ochrany,
 • ú. Nová Bystrica – zostáva existujúci druhý stupeň ochrany okrem lokality Hájovníkovci kde je navrhovaný 4.stupeň ochrany,
 • ú. Oščadnica – jedna lokalita zostáva v existujúcom druhom stupni ochrany, jedna lokalita je navrhovaný 2.stupeň ochrany,
 • ú. Nesluša, k. ú. Zákopčie, k. ú. Čadca, k. ú. Horelica, k. ú. Svrčinovec, k. ú. Raková– je navrhovaný druhý stupeň ochrany,
 • ú. Skalité – je navrhovaný druhý stupeň ochrany okrem Tarbovských lúk, kde je navrhovaný 4.stupeň ochrany.

Možnosti čerpania dotácií na obhospodarovanie lúk:

 • Prebiehajú rokovania medzi Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom pôdohospodárstva ohľadom nových dotácií na územia európskeho významu aby boli už od 2.stupňa ochrany. Od 4.stupňa ochrany už v súčasnosti môžu žiadatelia poberať dotácie.
 • Ďalšie možnosti z eurofondov: projekt LIFE a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRF).

Súčasný minister životného prostredia má snahu, aby sa prostriedky z eurofondov dostali aj k ľuďom žijúcim v chránených územiach:

https://www.minzp.sk/spravy/minister-budaj-predstavil-reformu-vo-vyuzivani-europskych-penazi-rezorte-zivotneho-prostredia.html

 

Text: Zuzana Václavová

Foto: Peter Drengubiak

Mapa: Jana Straková