Krajinný ráz CHKO Kysuce

Z dôvodovej správy vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Beskydy – Javorníky (teraz CHKO Kysuce) vyberám:

„Vyhlásením CHKO sa sleduje predovšetkým, zabezpečiť účinnú a komplexnú ochranu a zveľaďovanie prírody, prírodných hodnôt a krajiny Kysúc a Javorníkov. Táto krajina prešla pozoruhodným vývojom osídlenia za feudalizmu lazníckym a pri valašskej kolonizácii kopaničiarskym a na mnohých miestach si dodnes zachovala svoj typický obraz rozčlenenej parkovej krajiny s rozptýleným osídlením a objektami ľudovej architektúry.“

Z územného priemetu ochrany prírody (CHKO Kysuce) vyberám:

„Osobitný charakter má rozptýlená výstavba v poľnohospodárskej krajine súvisiaca s historickým osídľovaním – valašská a kopaničiarska kolonizácia. Početné osady, zabiehajúce až po hrebeň Javorníkov, Moravsko-sliezskych a Slovenských Beskýd a ich chrbátov sa zväčša zachovali až do dnes. Rozsah kopaničiarskeho osídlenia je v rámci SSR ale i ČSSR (pre mladšie ročníky – Slovenská socialistická republika a Československá socialistická republika) výnimočný. I napriek novej výstavbe a často nevhodným zmenám pôvodnej ľudovej architektúry na mnohých miestach si územie zachovalo typický charakter s viacerými ukážkami objektov – kysuckých domov, ktorých funkcia sa však postupne mení z obytnej na rekreačnú.“

Tak nech sa páči, pár krajinárskych fotografií z nášho územia…

Zdroj:

Dôvodová správa, I. Všeobecná časť (1983) – materiál k vyhláseniu CHKO Kysuce

Územný priemet ochrany prírody, Chránená krajinná oblasť Kysuce, II. Analytická časť (1986)

Text a foto: Peter Drengubiak