Mapovanie lúk s biotopmi európskeho významu

Mapovanie lúk s biotopmi európskeho významu

Lúky, biotopy ktorých krásu a bohatstvo druhov na Kysuciach vytvorila príroda, za pomoci hospodárskej činnosti človeka. V minulosti, ešte pred osídlením územia Kysúc človekom, dominoval v krajine les. Intenzívnou činnosťou človeka poľnohospodára – pastiera sa v priebehu niekoľkých storočí zmenila pôvodne lesnatá krajina, na krajinu vo väčšej miere bezlesnatú. Však uznajte, v literatúre sa uvádza vo vrcholnom období rozvoja pastierstva na Kysuciach, že pomer bezlesia k lesu bol 70:30.

Vieme, že priemyselná revolúcia v živote človeka veľmi slušne „zamiešala karty“. V jej dôsledku sa postupne mení charakter kysuckej krajiny (nie však len tej). Ľudia odchádzajú za prácou do fabrík a poľnohospodárstvo sa tak dostáva „na druhú koľaj“. Veľkú „ranu“ ľuďom a poľnohospodárstvu spôsobilo aj obdobie socializmu, kde znárodňovanie a vznik družstiev zapríčinilo uniformitu v hospodárení a tým aj stratu rôznorodosti hospodárenia.

Pozvoľna sa tak dostávame do súčasnosti, kedy sa poľnohospodárstvo pre maloroľníkov stáva v dôsledku zlej dotačnej politiky štátu nezaujímavým. Dotačná politika je žiaľ nastavená hlavne pre podporu veľkovýroby, čo do dôsledkov má často negatívny dopad na samotný ekosystém, kvalitu potravín a v konečnom dôsledku i zdravie človeka.

Celý tento historický kontext až po dnes odzrkadľuje reálny stav lúk a pasienkov na Kysuciach a nielen tam. Stovky hektárov zarastajú postupne lesom a tie čo zostali, sú odkázané na hospodárenie človeka. Geografická poloha, podložie, pôdy a klíma kysuckého regiónu boli vždy predpokladom pre extenzívne poľnohospodárstvo, zamerané hlavne na pasenie oviec a hovädzieho dobytka. Na miestach, kde zotrvalo citlivé, extenzívne  hospodárenie človeka,  odkrývajú lúky a pasienky svoje poklady v podobe bohatej druhovej biodiverzity s množstvom chránených a vzácnych druhov flóry a fauny.

Uvedomujúc si vzácnosť lúk sa v rámci jednej z pracovných úloh venujeme mapovaniu lúk a to konkrétne lúk s výskytom biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky. Cieľom je doplniť  tieto lúky do sústavy území európskeho významu NATURA 2000, nakoľko sú v rámci našej republiky nedostatočne pokryté. Dôležitou povinnosťou štátu pre zachovanie nielen týchto lúk je motivovať vlastníkov a užívateľov pozemkov k tomu, aby extenzívne hospodárili, aby ich to uživilo a zároveň, aby sa biodiverzita lúk a pasienkov zachovala aj pre budúce generácie.

Text a foto: Peter Drengubiak