Medzinárodná spolupráca pri ochrane vlka a rysa

Medzinárodná spolupráca pri ochrane vlka a rysa

Jozef Šabo v jednom zo svojich článkov píše: „V Západnej Európe boli rysy vyhubené už koncom 19. storočia. Na Slovensku stavy rysov významne klesli až po 1. sv. vojne. Podľa vtedy platného uhorského poľovníckeho zákona z roku 1883 mohli rysa hubiť všetci majitelia poľovných pozemkov. Čiastočná ochrana rysa bola vo vtedajšom Československu zavedená až v roku 1936 vládnym nariadením č. 884 – 14 / 1936 a to od 1. marca do 31. júla. K zvýšeniu stavov rysa na Slovensku prispel najmä poľovný zákon č. 225 / 1947, ktorý zakázal lov do železných pascí a vyhláška č. 618 / 1948, ktorá predĺžila jeho ochranu do septembra“.

Rys ostrovid je v súčasnosti na Slovensku celoročne chránený druh na základe Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 230 / 2001 Z.z. Zároveň Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 24 / 2003 Z.z. radí rysa medzi európsky významné druhy živočíchov.

Ak to zhrnieme, tak zjednodušene sa dá napísať, že rys na Slovensku má „obdobie temna“ už za sebou. Môžeme však tvrdiť, že rysa a jeho populáciu na Slovensku človek už nijakým spôsobom neohrozuje? Aký trend má urbanizácia v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce? Ubúdajú, alebo pribúdajú rodinné domy, bytovky, priemyselná výstavba a oplotenia v krajine? Znižuje, alebo sa zvyšuje intenzita dopravy? Zmizol zo spoločnosti a z radov poľovníckej verejnosti neduh zvaný pytliactvo?

Krajina Kysúc je čoraz viac zastavaná v údoliach i vo vrchoch. Na hlavnej dopravnej tepne, ceste I/11 za posledné roky stúpla intenzita dopravy z 15 000 na 20 000 áut / deň. A pytliactvo? Na základe rôznych anonymov aj z radov poľovnej verejnosti, ktorá sa z pochopiteľných dôvodov bojí prehovoriť nahlas vieme, že pytliactvo zo spoločnosti nevymizlo.

Ochrana prírody je spoločenský záujem. Pre serióznu ochranu populácií veľkých šeliem (rys, vlk, medveď) v krajine, ktorá sa mení z čisto prírodnej na človekom polointenzívne až intenzívne využívanú, je veľmi potrebné poznať správanie jedincov v lokálnych podmienkach. A na základe zistení ochranárske opatrenia „nastaviť“ tak, aby sa do praxe implementovali kompenzačné opatrenia na ochranu populácií. Aj z tohto dôvodu sme ako územná jednotka Štátnej ochrany prírody SR, Správa CHKO Kysuce spoluriešiteľmi problematiky ochrany veľkých šeliem v medzinárodnom projekte Interreg SK-CZ: „ Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí“. Súčasťou projektu je i satelitná telemetria. Aktuálne, za týmto účelom spolupracujeme s Národným lesníckym centrom a s Hnutí DUHA (CZ) na odchyte jedincov rysa a vlka v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce.

V našej územnej pôsobnosti sa nachádza niekoľko historicky významných lokalít s výskytom rysa ostrovida. V jednej z nich sa nám nedávno podarilo odchytiť mladého rysa ostrovida, ktorého výskytové údaje v teréne už pozorne sledujeme. Viac sa môžete dočítať v spoločnej tlačovej správe spolupracujúcich organizácii tu:

https://myzvolen.sme.sk/c/22090692/rysa-rufusa-budu-sledovat-rok-pomocou-satelitu.html

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová