Miluj blížneho svojho – náš sused vlk

Miluj blížneho svojho – náš sused vlk

Na úvod dve dobré správy, ktoré sa nedávno objavili v médiách. Prvá hovorí o tom, že na 42. zasadnutí výboru Bernského dohovoru (dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť) sa potvrdil status ochrany druhu – vlk aj naďalej zostáva v prílohe II. Bernského dohovoru https://www.sopsr.sk/web/?cl=3407 .

Druhá správa hovorí o tom, že Ministerstvo životného prostredia SR spolupracuje so Zväzom chovateľov oviec a kôz. Výsledkom tejto spolupráce je implementácia dokumentu s názvom: „Odporúčané ceny oviec a kôz pre likvidáciu škôd spôsobených dravou zverou“ – metodika výpočtu škôd. Jednou z aktualizácii je napr. aj navýšenie vyčíslenia hodnoty škody na chovných ovciach, vzhľadom k ich veku a to až do sumy 574 € / kus. Pri posudzovaní škôd sa bude i naďalej prihliadať na to, či bolo stádo v danej chvíli dostatočne zabezpečené. „Od 1. januára 2023 vstupujú na Slovensku do platnosti nové legislatívne ustanovenia spresňujúce podmienky pre vyplácanie náhrad škôd spôsobených vybranými chránenými živočíchmi, vrátane vlka, ako aj zjednodušený spôsob nahlasovania týchto škôd. MŽP SR považuje preventívne opatrenia za kľúčové a v tomto smere pripravuje konkrétne kroky pre podporu ich zavádzania“…

Článok ďalej pokračuje tu: KLIK