Neprirodzený úhyn medveďa hnedého v CHKO Kysuce

Neprirodzený úhyn medveďa hnedého v CHKO Kysuce

Začiatkom mája nás ako odbornú organizáciu zastrešujúcu ochranu prírody v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce telefonicky kontaktovali, s nezvyčajným prípadom. V katastri obce Klubina bol v potoku nájdený uhynutý jedinec medveďa hnedého. Spolu s policajnou hliadkou zo Starej Bystrice sme sa doviezli na „miesto činu“. Obsah telefonátu bol pravdivý, v potoku naozaj ležal uhynutý medveď.

Po vytiahnutí jedinca z toku nasledoval záznam informácií potrebných pri obhliadke uhynutých chránených druhov živočíchov. Medveď hnedý (Ursus arctos) je celoročne chránený druh so spoločenskou hodnotou 3690 €. Pod dohľadom a za spolupráce polície a zástupcu správcu revíru sme zmerali potrebné telesné rozmery medveďa a odobrali vzorky tkanív na DNA analýzu. Pri meraní sme pod ľavou lopatkou natrafili na otvory v koži, ktoré nápadne pripomínali diery po projektiloch. Hypoteticky sme sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že ide pravdepodobne o usmrtenie jedinca strelnou zbraňou. Obhliadky sa zúčastnili i dvaja veterinári, ktorí potvrdili, že je potrebné vykonať pitvu zvieraťa, za účelom overenia danej hypotézy. Zdĺhavý proces riešenia situácie vyústil v to, že sme za spolupráce veterinárneho doktora Andreja Renčka a doprovodu polície v nočných hodinách medveďa previezli na Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, kde bola realizovaná pitva.

Pitva, resp. protokol o skúške medveďa hnedého realizovaný vyššie spomenutým ústavom vylúčil usmrtenie medveďa strelnou zbraňou. Patologicko – anatomický nález na základe zistení z pitvy však v závere uvádza: „…možnú traumatickú príčinu úhynu (napr. pád v horskom teréne, zrážka s autom…)“.

Ako znalci územia, ktoré máme v správe, sa môžeme prikloniť skôr k „zrážke s autom“. V blízkom i vzdialenejšom území od miesta, kde bol uhynutý medveď lokalizovaný, sa nenachádzajú žiadne vysoké, príkre či kolmé skalné steny, kde by mohlo k takémuto traumatizujúcemu pádu dôjsť. Skôr ide o zalesnené svahy s rôznou vekovou a druhovou štruktúrou drevín. Z toho usudzujeme, že k takémuto pádu zrejme nemalo kde dôjsť. Iste, ide čisto o predpoklad, ale vierohodnejšie je skôr tvrdenie, že príčinou mohla byť „zrážka s autom“. Čo je však isté, jej smrť musela byť veľkým trápením v dôsledku zranení a hladu. Jej tráviaci trakt bol úplne prázdny a v žalúdku sa nachádzal len „trichobezoár“ (klbko srsti).

Úhyny zveri v dôsledku dopravných kolízií, hlavne chránených druhov ako napr. (rys, vlk, medveď, vydra,…) sa v teréne veľmi ťažko dohľadávajú, pokiaľ nejde o okamžité zabitie jedincov priamo na ceste. Jeden z takýchto prípadov sa odohral relatívne nedávno a zhodou okolností išlo tiež o medveďa hnedého. V roku 2017 došlo na dopravnej komunikácii č. II/520 v Bystrickej doline ku stretu dopravného prostriedku s medveďom hnedým. Bolo to zrovna na migračnom koridore zveri v rozhraní katastrov Klubina a Zborov nad Bystricou, ktorý pretína spomínaná cesta. Medveď na následky zranení nepodľahol, ale bezprostredne po zrážke ušiel.

Správa CHKO Kysuce venuje primeranú pozornosť lokalitám, ktoré v krajine predstavujú posledné možné migračné trasy zveri cez husto urbanizované údolia riek Kysuca a Bystrica. Nielen našou úlohou, ale i úlohou štátnych orgánov by malo byť chrániť tieto „zelené trasy“ pre zachovanie koherencie území európskeho významu NATURA 2000 a pre ochranu zveri všeobecne. Niečo bližšie k našej činnosti v danej problematike: http://chkokysuce.sopsr.sk/potrebujeme-na-kysuciach-ekodukty/ 

Foto a text: Peter Drengubiak