V niektorých chránených územiach Slovenska (napr. CHKO Kysuce, CHKO Strážovské vrchy,…) sa stretávame už niekoľko rokov s intenzívnou urbanizáciou a výstavbou líniových stavieb. V priebehu posledných desaťročí dochádza v dôsledku uvedeného javu k zásadným limitom priechodnosti krajiny pre veľké cicavce, predovšetkým však pre veľké šelmy (rys, vlk, medveď). Významne sa nám zmenila krajina z pôvodne prírodného charakteru s prevahou lúk, pasienkov a lesov s pomerne „riedkou“ zástavbou, na krajinu so súvislou zástavbou v údoliach veľkých, ale aj tých menších tokov. Na krajinu, kde výstavba výrazne mení storočia zverou zaužívané „slobodné“ možnosti pohybu.

Uvedomujúc si tento markantný problém, Správa CHKO Kysuce spolupracovala ako partner zatiaľ na dvoch projektoch, ktoré uvedenú problematiku riešili (TRANSGREEN a ConnectGREEN). Posledným, tretím projektom v ktorom figurujeme „len“ ako pridružený partner, je SaveGREEN. Jeho súčasťou je práca na rôznych konkrétnych riešeniach priechodnosti krajiny. So zameraním na veľké šelmy, ako „kľúčové a dáždnikové druhy“ sa zabezpečuje ochrana širokého spektra živočíchov, ale často aj rastlín a biotopov, ktoré sú viazané v rámci svojich habitatov na tie časti krajiny, ktoré nazývame  „migračné koridory“. Ich cielenou ochranou dokážeme zabezpečiť dôležité prepojenie medzi jednotlivými veľkoplošnými chránenými územiami, aj územiami NATURA 2000. V prípade CHKO Kysuce ide o prepojenie s chránenými územiami v Poľsku, Českej republike a samozrejme aj s našimi susedmi na slovenskej strane, NP Malá Fatra, CHKO Strážovské vrchy a CHKO Horná Orava.

Okrem výstavby, významnú migračnú bariéru pre veľké šelmy tiež predstavujú rozsiahle poľnohospodárske plochy, bez vegetácie drevín (stromov a kríkov). Či už ide o lúky, pasienky, alebo ornú pôdu, otvorená krajina bezlesnej vegetácie je pre disperziu veľkých cicavcov problém.  V minulosti, počas socialistickej kolektivizácie boli tieto plochy lúk a polí častokrát scelované do veľkých komplexov bez výskytu remízok, vetrolamov, sprievodnej a líniovej vegetácie drevín. Tá v krajine plní mnoho úloh, od protieróznej, mikroklimatickej, až po tú biologickú – mikrohabitaty fauny, „nášľapné kamene“, či „vodiaca zeleň“, ktoré počas disperzie využíva zver ako bezpečné útočiská v priebehu pohybu krajinou.

Práve s poslednou z menovaných „prekážok“ pre veľké šelmy v krajine – rozsiahlou otvorenou poľnohospodárskou plochou sa v Jablunkove popasovali ukážkovo. Dňa 26. apríla sme sa zúčastnili na pracovnom výstupe projektu SaveGREEN, kde bolo predstavené praktické riešenie zabezpečenia priechodnosti poľnohospodárskej krajiny pre veľké cicavce. Hnutí DUHA Olomouc v spolupráci s mestom Jablunkov, poľnohospodármi a poľovníkmi na tomto mieste, v trase biokoridoru, pred pár rokmi vysadili 3 remízky s rôznym drevinovým zložením. Ich primárnou úlohou v kultúrnej lesostepi je vytvoriť pre zver „nášľapné kamene“ pri ich ťažko skúšaných presunoch krajinou, ktorú človek tak významne zmenil a mení.

Uvedené riešenie nám môže byť dobrým príkladom pri ochrane a zabezpečovaní funkčnosti migračných koridorov, bez ktorých nemáme ani najmenšiu nádej zachovať populácie veľkých šeliem v západnej časti Karpatského oblúka.

Reportáž RTVS k uvedenej problematike (od minúty 8:07) klikTU

Reportáž TV Polar, Moravskoslezská regionální televize klikTU

 

Text a foto: Peter Drengubiak