Obnova reprodukčnej lokality obojživelníkov

Pred pár rokmi som zhruba v tomto období navštívil Španielsko, za účelom poznávania miestnej bioty. Krajina krásna, ale už v apríli boli v okolí rodného mesta Pabla Picassa korytá tokov úplne bez vody. Neveriacky som „zízal“ a pýtal sa sám seba, je toto možné? Ubehlo pár rokov a podobný pocit som zažil minuloročnú a práve prebiehajúcu jar na Kysuciach pri monitorovaní mokradí. Postupne ich kontrolujeme a prvá otázka pri návšteve každej jednej lokality znie: „A kde je voda???“ Roztopený sneh zo zimy bohatej na zrážky  už „vypila“ krajina, odtiekli v riekach, alebo skončili v atmosfére a jarné dažde v nedohľadne…

Je pár mokradí na Kysuciach, ku ktorým mám osobnejší vzťah. Buď ide o lokality, kde sa rozmnožuje viacero druhov obojživelníkov, alebo kde sa nachádzajú druhy nie celkom typické pre Kysuce. Jednou z takýchto mokradí je sústava mlák v uzavretom lome na rozmedzí katastrov Zborov nad Bystricou a Klubina. Okrem iných druhov obojživelníkov tu žije i moja, ak to tak môžem napísať najobľúbenejšia žaba, ropucha zelená. Tento teplomilný, lesostepný druh je pre Kysuce vzácnosťou.

Minulým rokom, bolo to približne v máji sme v lome zistili, že nakladené vajíčka, miestami už aj žubrienky vo veľkom množstve uhynuli, z dôvodu nedostatku zrážok a zanesenia mlák sedimentami. Po tomto zistení bolo rozhodnuté. Pokúsime sa o obnovu vodného režimu v mokradi „stoj čo stoj“. Po zistení vlastníckych vzťahov pozemkov sme oslovili a poprosili o spoluprácu starostu obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraja Hlavatého. Po dlhoročných negatívnych skúsenostiach pri vybavovaní rôznych zámerov v ochrane prírody na Kysuciach, kedy sme sa väčšinou stretávali s averziou voči nám, nás prístup pána starostu príjemne potešil. Pozitívne bolo i rozhodnutie zástupcu užívateľov pozemkov „zborovskej“ časti lomu, Jozefa Kuljovského. Žiaľ, zo strany užívateľov pozemkov z obce Klubina, v ktorej sa nachádza spomínaná časť lomu, sme takú ústretovosť nezažili. Mierne sklamanie vystriedal pocit v duchu: „Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“. Ďalším krokom bolo oslovenie nášho riaditeľstva v Banskej Bystrici za účelom zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov na obnovu mokrade. Podarilo sa, aj vďaka pani Ing. Ivane Havranovej, PhD., ktorá sa za náš „projekt“ prihovorila. 5.12.2018 sme sa v spoločnosti šikovného bagristu pustili do práce.

Súčasťou prehĺbenia mokrade bolo aj spracovanie a umiestnenie informačného panela o prírodných zaujímavostiach v blízkosti lomu, vedľa miestnej cyklotrasy. Ten sa nám podarilo nedávno inštalovať v spolupráci s našimi dobrovoľnými strážcami prírody: Martinom Špilákom a Pavlom Chabrečkom. Okrem vyššie menovaných by som sa rád poďakoval za pomoc pri obnove mokrade a spropagovanie jej prírodných hodnôt aj Ing. Zuzane Václavovej, Ing. Jánovi Korňanovi, Richardovi Pekarovi a Bc. Mariánovi Masarykovi.

Klimatické zmeny k nám prinášajú okrem iných negatív aj sucho. Ako môžeme vidieť, voda chýba už aj z horských oblastiach Slovenska, stačí sa pozrieť na korytá tokov. Na záver k Vám máme prosbu a návrh zároveň: ak sa na Vašom pozemku nedávno nachádzala mokraď a chceli by ste ju obnoviť, dajte nám vedieť. Pokiaľ to bude v našich silách, pokúsime sa Vám pomôcť pri ich obnove. Pre rastliny, zvieratá a pre človeka.

Obnovená mokraď: klik

Text a foto: Peter Drengubiak