Oznámenie zámeru vypracovania programov starostlivosti o CHKO Kysuce a o vyhlásené územia Natura 2000 v územnej pôsobnosti CHKO Kysuce

Oznámenie zámeru vypracovania programov starostlivosti o CHKO Kysuce a o vyhlásené územia Natura 2000 v územnej pôsobnosti CHKO Kysuce

Oznamujeme Vám zámer vypracovania „Programov starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Kysuce“  (ďalej len „PS o CHKOKY“) a o vyhlásené územia európskeho významu siete NATURA 2000 (ďalej len „ÚEV“) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce (ďalej len „S-CHKO Kysuce“).

HARMONOGRAM SPRACOVANIA:

 • rok 2024 – oboznámenie dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy, obcí, vlastníkov, obhospodarovateľov pozemkov o zámere spracovania PS o CHKOKY a ÚEV v územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce
 • 2024 a 2025 – vypracovanie textových a mapových časti PS o CHKOKY a ÚEV v územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce
 • rok 2026 – prejednanie PS o CHKOKY a ÚEV v územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce s dotknutými orgánmi verejnej a štátnej správy, vlastníkmi a obhospodarovateľmi pozemkov
 • rok 2026 – schválenie PS o CHKOKY a ÚEV v územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce

POSTUP SPRACOVANIA PODKLADOV:

Pri spracovaní podkladov PS o CHKOKY a ÚEV sa nepôjde nad rámec schválených dokumentov ochrany prírody.  Zároveň sa nebude navyšovať (meniť) výmera vyšších stupňov ochrany prírody (2., 3., 4., 5. stupeň) nad rámec platnej legislatívy ochrany prírody.

PS o CHKOKY a ÚEV sa bude spracovávať s ohľadom na:

 1. schválené a prerokované ÚSES-y okresov a miestne ÚSES-y v územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce,
 2. schválené a prerokované územné plány obcí,
 3. schválené a prerokované programy starostlivosti o les (PSL) v lesných užívateľských celkoch v územnej pôsobnosti S CHKO Kysuce,
 4. ostatnú schválenú a prerokovanú dokumentáciu ochrany prírody,
 5. platnú legislatívu
 6. dohodnuté a prerokované obmedzenia na ochranu biotopov s obhospodarovateľmi lesa, ktoré budú platiť len po dobu platného PSL. Po ukončení platnosti príslušného PSL, budú v rámci tvorby nového PSL s obhospodarovateľmi lesa dohodnuté v prípade potreby opätovne opatrenia na ochranu biotopov
 7. dohodnuté a prerokované obmedzenia na ochranu nelesných biotopov s vlastníkmi resp. obhospodarovateľmi pozemkov s dôrazom na zachovanie a podporu obhospodarovania PPF kosením a pasením HZ

Program starostlivosti o CHKO Kysuce bude spracovaný tak, aby umožnil zlepšiť, resp. zachovať prírodné hodnoty územia so zameraním najmä na predmety ochrany, ktorými sú biotopy a druhy európskeho a národného významu. Tento cieľ však musí byť podporený aj trvalo udržateľným využívaním lesných a trávnych porastov, obnovou a podporou tradičných spôsobov obhospodarovania, spoluprácou a zapojením miestneho obyvateľstva či samospráv či vytváraním vhodných podmienok pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu.  Naplnením cieľov a realizáciou plánovaných opatrení sa zabezpečí nielen zachovanie bohatej prírodnej zložky, ale veríme, že prinesie podmienky na dosiahnutie prosperity obyvateľom aj celému regiónu. V prípade ďalších informácií môžete kontaktovať S-CHKO Kysuce (e-mail chko.kysuce@sopsr.sk, tel. 041/4335606).