Pomerne málo zachovalých tokov prírodného charakteru sa nachádza v našej územnej kompetencii. Naopak, mnoho z týchto tepien života, ktoré tvoria kostru ekosystémov sú „poznačené“ ľudskou rukou.  Vyrúbané lužné lesy, výstavba v tesnom susedstve riečnych korýt, neprimerané regulácie tokov, migračné bariéry na tokoch, skládkovanie odpadu, vyústenie septikov a invázne druhy rastlín takto synergicky „ničia“ život v potokoch a riekach. „Klincom do rakvy“ sú pre život tokov v posledných rokoch extrémne suchá a horúčavy. Nuž to, čo po nás zdedia naše deti a vnúčatá, nebude zrovna ideál hospodárenia a využívania krajiny…

Pokiaľ však v korytách žblnkoce voda aj v najteplejších a najsuchších obdobiach roka, je tu stále dôvod na radosť. A keď sa v týchto tokoch zároveň objavuje aj život, ryby, rak,… tak to pripomína naše detstvo, kedy o život v potokoch a riekach nebola núdza.

Jedným z takýchto zachovalých tokov v našej územnej pôsobnosti je potok Papradnianka. Tok IV. rádu sa po 21,3 km čo preteká horstvom a dolinou Javorníkov vlieva do Hričovského kanála. Biologicky najhodnotnejšia časť potoka je chránená 3. stupňom ochrany, ako územie európskeho významu NATURA 2000, SKUEV 0641 Papradnianka. Potok so zachovalým komplexov biotopov horských lužných lesov, porastov deväťsilov a vysokobylinných lemových spoločenstiev na poriečných nivách, skrýva pestro dynamicky diferencované koryto. Torentilné, prúdiace časti potoka sa striedajú s fluviatilnými zónami, kde voda spomalí v hlbších častiach s nižším spádom. Koryto je charakteristické rôznou frakciou geologického materiálu, piesčité a štrkové časti sa striedajú s tými kamenistými a miestami sa objavujú prahy, ktoré sú tak charakteristické pre toky v území flyšového pásma. Obmyté korene jelší, jaseňov a javorov v kontakte s prúdiacou vodou iba dotvárajú ideálne podmienky jedného s pomerne vzácnych druhov bezstavovcov v CHKO Kysuce.

Rak riečny. Pár údajov z minulosti naznačilo, že Papradnianka nie je rakom cudzia. Cielený, extenzívny, júnový monitoring potvrdil na 2,7km dlhom, mapovanom transekte výskyt 77 jedincov raka, tie boli zaznamenané vo všetkých vekových kategóriách a pomerne rovnomerne na celom úseku. Životaschopnosť populácie raka riečneho v Papradnianke je dôvodom na úsmev. Rak, aj keď je  „len“ druhom národného významu, potvrdzuje hodnotu potoka, ktorý sa stal súčasťou územia európskeho významu.

Text a foto: Peter Drengubiak