Lúky a pasienky aby nezarástli vplyvom sukcesie krovinami a neskôr stromami, sú odkázané na starostlivosť hospodára. Kosenie a pastva udržiavajú lúky a pasienky v priaznivom stave. Okrem hospodárskeho úžitku trvalo trávnych porastov sú lúky a pasienky pomerne často plné vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov.

Podobná situácia sa vyskytuje aj pri niektorých mokradiach. Stojaté vodné plochy tiež časom podliehajú rôznym vegetačným zmenám (sukcesným štádiám), kedy vodu obľubujúce rastliny (hydrofyty a hygrofyty) postupne obsadzujú vodnú plochu a to prevažne smerom od brehov (litorálne pásmo). Zásadná je v tomto prípade hĺbka vody a s ňou spojené slnečné svetlo a zároveň aj druhová skladba rastlín v okolí vodnej plochy.

Územie v pôsobnosti Správy CHKO Kysuce je pomerne skúpe na výskyt mokradí so stojatou vodou. Tie ktoré majú vysokú biologickú hodnotu s početným zastúpením chránených druhov rastlín a živočíchov sú v územnoplánovacej dokumentácii ochrany prírody vedené ako genofondové lokality. Jednou z takýchto hodnotných mokradí je aj vodná plocha v alúviu toku Oščadnica. Ide o mokraď ktorú každoročne kontrolujeme a monitorujeme, pričom zaznamenávame výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov.

V priebehu posledných 15-tich rokov monitoringu danej lokality začali v mokradi expandovať (prudko sa rozširovať) niektoré druhy rastlín ako pálka širokolistá, vysoké ostrice a žabník skorocelovitý. V dôsledku optimálnych podmienok a výšky vodného stĺpca 20 – 120 cm pokrýva rozsiahlu časť mokrade pálka širokolistá. Vytvára tak hustý, ťažko priechodný porast plošne rozširujúci sa na úkor otvorenej vodnej plochy. Toto bol aj dôvod pre naše rozhodnutie plošne zredukovať porast pálky širokolistej v mokradi. Otvorená vodná plocha je dôležitá pre zachovanie habitatových podmienok množstva živočíšnych druhov (obojživelníkov, plazov, vtákov i cicavcov). Keďže vieme, že i pálka širokolistá ponúka množstvu živočíšnych druhov podmienky na život, nie je v našom záujme ju úplne z mokrade odstrániť, ale zredukovať jej rozsah aspoň o polovicu.

Jednou z našich úloh v ochrane prírody je i starostlivosť o habitaty s výskytom chránených druhov, aby sa zachovali podmienky pre ich výskyt a reprodukciu. Doteraz sa nám podarilo odstránením pálky širokolistej obnoviť v mokradi približne 80 m² otvorenej vodnej plochy. V pláne máme zredukovať pálku na ploche ešte o približne 40 m². Ide o fyzicky celkom namáhavú prácu, ale jej výsledok bude stáť za to. Cieľom je zabezpečiť v mokradi diverzitu (rôznorodosť podmienok) pre zachovanie celého spektra tu doteraz zistených druhov, ktorých nie je málo. Spomeniem aspoň pár: skokan hnedý, skokan štíhly, ropucha bradavičnatá, rosnička zelená, mlok bodkovaný, užovka obojková, užovka hladká, vretenica severná, slepúch východný, vydra riečna, bocian biely, bocian čierny, kačica obyčajná, kačica lyžičiarka, sliepočka vodná, volavka popolavá, rybárik riečny, trasochvost horský, atď.

Za pomoc pri manažmente patrí naša veľká vďaka Martinovi Špilákovi a jeho synovi Ondrejkovi.

Foto: Zuzana Václavová & Peter Drengubiak

Text: Peter Drengubiak