Programy starostlivosti o chránené územia

V súčasnosti sa v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce predjednávajú programy starostlivosti o maloplošné chránené územia. 18. apríla sa konalo v Zborove nad Bystricou za účasti vlastníkov a užívateľov predrokovanie programu starostlivosti o národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Veľká Rača. V ďalších dňoch nás čaká predrokovanie programov starostlivosti o prírodné rezervácie (PR) Zajačkova lúka, Javorinka a Čertov. Program starostlivosti o národnú prírodnú rezerváciu a prírodné rezervácie určuje opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na udržanie určitého stavu ekosystému, alebo jeho časti v záujme zachovania predmetu ochrany alebo na usmernenie vývoja na dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chránených území. Po predrokovaní, ktoré jednotlivých majiteľov a užívateľov informujú o plánovanej starostlivosti o maloplošné chránené územia bude nasledovať oficiálne prerokovanie daných materiálov, už za spoluúčasti dotknutých okresných úradov v sídle kraja. A o čom je takýto materiál v jednoduchosti? V praxi ide o zabezpečenie priaznivých podmienok pre jednotlivé druhy a biotopy, ktoré žijú a koexistujú v maloplošných chránených územiach (MCHU).

Text a foto: Peter Drengubiak