Skončením projektu TRANSGREEN, na ktorom parciálne spolupracovala aj Správa CHKO Kysuce http://www.sopsr.sk/files/transgreen/Dokument_4.pdf sa naša práca v problematike zachovania konektivity území európskeho významu NATURA 2000 nekončí. V súčasnosti participujeme na projekte, ktorý tematicky nadväzuje na ten predchádzajúci.

Urbanizácia verzus existencia a migračná priepustnosť biokoridorov predstavuje v zjednodušenej forme obsah projektu ConnectGREEN http://www.sopsr.sk/web/?cl=12104 Z praktických skúseností vieme, že napr. Územné systémy ekologickej stability (ÚSES) ktoré sú uvedené tak v predchádzajúcom, ako aj v novelizovanom zákone o ochrane prírody, by v praxi akoby v niektorých prípadoch ani neexistovali. Či už je to na úrovni stavebných úradov, obcí, alebo aj na úrovni niektorých orgánov ochrany prírody. Problematika migračných koridorov v krajine je hlavne na Slovensku podceňovaná, pričom v niektorých momentoch ide naozaj o posledné miesta bez zástavby, ktoré ako tak slúžia na pohyb zveri.

Aby som bol konkrétny, Zákon o ochrane prírody v znení neskorších predpisov: NR SR č. 543/2002 Z.z., §3, odst. (1) uvádza nasledovné: „Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability“.

Nebolo to vždy tak, ale pevne dúfame, že spolupráca pri výstavbe s obcami a orgánmi ochrany prírody bude čoraz lepšia, aspoň na takej úrovni, ako naša súčasná spolupráca s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Zachovanie prírodných hodnôt a dodržiavanie zákonov by malo byť súčasťou každej krajiny a každej inštitúcie o to viac tej, ktorá sa má už zo samotného princípu „starať“ o ochranu prírody v praxi. Pevne tiež dúfame, že výsledky projektu ConnectGREEN budú mať potenciál prispieť k lepšej ochrane biokoridorov nielen na Slovensku, ale v celých Karpatoch.

Text a foto: Peter Drengubiak