Tlačová konferencia – projekt ConnectGREEN

Tlačová konferencia – projekt ConnectGREEN

Tlačová konferencia – projekt ConnectGREEN

Dňa 30. apríla 2021 v čase od 9:00 do 9:45 hod. sa koná online tlačová konferencia s medzinárodnou účasťou, zameraná na riešenú problematiku projektu ConnectGREEN. Cieľom projektu na ktorom spolupracuje  aj správa CHKO Kysuce je:

  • Vypracovanie inovatívnych riešení a usmernení na identifikáciu biokoridorov a konektivity biotopov harmonizovane v celom Dunajsko-karpatskom regióne, s cieľom zabezpečiť cezhraničný pohyb voľne žijúcich zvierat, súvisiace ekosystémové služby a vysokú úroveň biodiverzity v regióne
  • Zapojenie manažérov chránených území a  území Natura 2000, ochrancov prírody, územných plánovačov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán do integrovaného systému na posilnenie vedeckých kapacít pre identifikáciu a manažment biokoridorov.
  • Zosúladenie ochrany prírody, územného plánovania a rozvoja v biokoridoroch chránených území a na lokalitách Natura 2000 prostredníctvom identifikácie a implementácie strategických usmernení, nástrojov a postupov.

V prípade záujmu o uvedenú problematiku, bližšiu obsahovú stránku projektu a projektové výstupy sa môžete k tlačovej konferencii pridať podľa pokynov pozvánky: Pozvanka_ConnectGREEN