Údržba MVN v Hornom Vadičove – príklad dobrej spolupráce

Údržba MVN v Hornom Vadičove – príklad dobrej spolupráce

Malé vodné nádrže (MVN) majú v krajine rôzny význam. Vodná nádrž v závere obce Horný Vadičov existuje už niekoľko desaťročí a jej primárnou funkciou je retenčná. Vodné prostredie a okolité biotopy viazané na mokraď vytvárajú vhodné podmienky pre výskyt vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Vodných plôch so stojatou vodou je na Kysuciach „ako šafránu“, preto ochrana každej jednej (aj tej umelo – človekom vytvorenej) je priorita. Výnimočnosť MVN v Hornom Vadičove spočíva predovšetkým v reprodukčnom potenciály vodnej plochy pre obojživelníky. V poslednom reprodukčnom období obojživelníkov sa v tejto mokradi stretlo v rámci rozmnožovania viac ako 7 400 jedincov ropuchy bradavičnatej (najvýznamnejšia reprodukčná lokalita ropuchy bradavičnatej na Kysuciach), 700 jedincov skokana hnedého a 30 jedincov skokana štíhleho. Okrem toho je na mokraď naviazané pestré spektrum vtáctva, napr., rybárik riečny, vodnár obyčajný, trasochvost horský, bocian čierny, volavka popolavá atď. Pravidelným návštevníkom je aj vydra riečna. Mokraď je bohatá na vodné bezstavovce. Vodná plocha slúži aj ako rybársky revír MO SRZ Kysucké Nové Mesto s ktorým v poslednej dobe intenzívnejšie spolupracujeme.

Dlhoročnou sedimentáciou splavenín Vadičovského potoka došlo k zaneseniu MVN a k zníženiu vodného stĺpca v nej, čím sa zhoršili podmienky pre život ichtyofauny a do budúcna bol ohrozený aj reprodukčný potenciál mokrade pre obojživelníky. V rámci udržiavacích prác na MVN sme boli oslovení Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) o spoluprácu pri riešení redukcie nánosov vo vodnej zdrži. Po niekoľkých vzájomných pracovných stretnutiach na ktorých sa zúčastnili zástupcovia miestneho urbáru, SVP, SRZ, OÚ odbor starostlivosti o životné prostredie v Kysuckom Novom Meste a S CHKO Kysuce, sme dospeli ku konsenzu a spoločnému postupu a to tak, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prípadný negatívny dopad na biotu, ktorá je viazaná na mokraď.

Vzhľadom k tomu, že redukcia nánosov ide prebiehať „suchou cestou“ (nádrž bude vypustená, aby sedimenty obschli a dali sa ľahšie vybagrovať), bolo v prvom rade potrebné vybagrovať náhradnú vodnú plochu, ktorá bude slúžiť v budúcom roku na reprodukciu obojživelníkov. Okrem novo vytvorenej vodnej plochy sa v jej blízkosti nachádza aj jedna staršia malá vodná plocha.

Druhou úlohou bolo v období po migrácii metamorfovaných juvenilov žiab z vodnej nádrže a zároveň pred reprodukciou pstruha potočného a raka riečneho pomaly vypustiť MVN a zabezpečiť odlov ichtyofauny a prípadne aj rakov riečnych, ktorí sa v danom potoku vyskytujú pod i nad nádržou. Celkovo bolo pod vedením MO SRZ Kysucké Nové Mesto z nádrže vylovených 51,3 kg rýb z toho bol v zastúpení 70 % kapor rybničný, 20 % plotica obyčajná, 10 % lieň sliznatý a 1 ks pstruh potočný. Vylovené kapre, plotice a liene boli vypustené do VN Nesluša, pstruh do rieky Kysuca.

Nie vždy sa spolupráca zainteresovaných vydarí tak, ako v tomto prípade, preto naša vďaka patrí všetkým dotknutým so želaním si podobne vyústených spoluprác v budúcnosti.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová