Voľná pracovná pozícia – Regionálny informatik – zástup počas MD

Voľná pracovná pozícia – Regionálny informatik – zástup počas MD

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje miesto

 „regionálny informatik “ – zástup počas MD

pracovisko Správa CHKO Kysuce, Čadca

 

Požiadavky:
1.    Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technický (GIS, geodézia, informatika) alebo prírodovedný smer so znalosťou GIS.
 1. Požadované znalosti: znalosť a prehľad v oblasti GIS – pokročilý, ArcGIS, QGIS – pokročilý, tvorba SQL dotazov – pokročilý, práca s databázami – mierne pokročilý, MS Office – pokročilý, OS Windows – pokročilý
 2. Vítané znalosti: OS Linux, GeoServer, MapServer, AutoCad, Locus Map,  programovanie, počítačové siete, znalosť ISLHP a katastrálnych dát
 3. Technické myslenie
 4. Anglický jazyk – stredne pokročilý
 5. Vodičský preukaz skupiny B
 6. Bezúhonnosť

 

Náplň práce:

Zabezpečuje úlohy náročné na HW a SW, tlač na plotri, rieši sieťové nastavenia a problémy v súvislosti s IT technikou.

Vedie evidenciu HW, SW, počítačových sietí a mapových podkladov v území svojej pôsobnosti.

Je súčinný pri riešení agendy pracoviska: pripravuje zložité mapové podklady, uskutočňuje rozličné analýzy nad vektorovými a rastrovými dátami, konvertuje vrstvy medzi rôznymi súradnicovými systémami alebo formátmi, zabezpečuje georeferencovanie podkladov, robí vlastnícko-užívateľské analýzy nad katastrálnymi dátami a dátami z NLC a iné.

Spolupodieľa sa pri tvorbe programov starostlivosti, projektov ochrany, spresňovaní hraníc chránených území.

Rieši celoslovenské úlohy v oblasti GIS.

Zabezpečuje činnosti v rámci územnej pôsobnosti 3 organizačných útvarov: S CHKO Kysuce, S CHKO Strážovské vrchy a S CHKO Horná Orava.

Podieľa sa na inštalácii aplikácií na pracoviskách a následnom zaškolení pracovníkov v rámci organizačných útvarov na požadovanú úroveň. Koordinuje a usmerňuje PC majstrov a GIS pracovníkov v rámci týchto útvarov.

Zabezpečuje podporu pre užívateľov KIMS v území svojej pôsobnosti nad rámec toho, čo dokáže zabezpečiť KIMS koordinátor.

Pomáha riešiť zložité úlohy susedným kolegom – informatikom.

Rieši ďalšie úlohy podľa usmernenia vedúceho odboru informatiky ŠOP SR.

Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše.
 • Možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby.
 • Dlhodobo stabilná pozícia.
 • Pružný pracovný čas.
 • Poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 15. november 2023

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je v 8. platovej triede v prvom platovom stupni 1076,- EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 16.10.2023 na e-mailovú adresu: martina.uradnikova@sopsr.sk

 

Kontaktná osoba:

Ing. Milan Zajac PhD., zástupca riaditeľa S CHKO Kysuce

Tel.: +421 911 062 359

Ing. Martina Úradníková, tel. 0903298289