Zimné sčítanie vodného vtáctva – Správa CHKO Kysuce

Opäť, ako každý rok v januári sme sa v posledné víkendové dni 12. – 13. 1. vybrali do terénu vymapovať výskyt vodného vtáctva na tokoch a stojatých vodách. V našej územnej pôsobnosti ide o 14 transektov pozdĺž riek a väčších potokov a jeden transekt okolo vodnej nádrže v Novej Bystrici.

Týmto spôsobom môžeme získať prehľad o druhoch ktoré u nás zimujú, prípadne cez naše územie migrujú. Aktuálny ročník bol náročný na terénne podmienky, kde na brehoch v okolí tokov bola zaznamenaná výška snehovej pokrývky od 30 do 110 cm. Aj samotné počasie nám neprialo so svojimi snehovými prehánkami, ale aj napriek tomu sme sa dopracovali k výsledkom. Celkovo bolo počas sčítania v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce vymapovaných 973 operencov.

Už tradične, najvyššie zastúpenie na sčítacích transektoch mali kačice divé (Anas platyrhynchos) s celkovým počtom 772 jedincov, za nimi nasledovali vodnáre obyčajné (Cinclus cinclus) 108 jedincov, volavky popolavé (Ardea cinerea) 53 jedincov a 14 jedincov rybárika riečneho (Alcedo atthis). Zo vzácnejších pozorovaní pre Kysuce to boli druhy potápač veľký (Mergus merganser) 19 jedincov a jedna kačica hvízdavá (Anas penelope).

Asi najvzácnejší výskyt počas mapovania bol zaznamenaný na rieke Kysuca, kde boli pozorované 4 ks samíc potápača bieleho (Mergellus albellus). Ide vôbec o prvé pozorovanie tohto druhu na Kysuciach.

Okrem vtáctva boli na niektorých úsekoch tokov zaznamenané aj pobytové znaky vydry riečnej (Lutra lutra) a bobra európskeho (Castor fiber).

Sčítania sa zúčastnili tak zamestnanci Správy CHKO Kysuce, ako i nadšenci a dobrovoľníci z verejnosti. Všetkým zúčastneným chceme týmto poďakovať za spoluprácu pri mapovaní a ochrane vtáctva.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Zuzana Václavová