Zimné sčítanie vodného vtáctva v CHKO Kysuce

Zimné sčítanie vodného vtáctva v CHKO Kysuce

Jedno z rozsiahlych, celoeurópskych mapovaní fauny pripadá vždy na mesiac január. V tomto období sa venuje pozornosť sčítacím úsekom zameraným na výskyt vodného vtáctva viazaného na tečúce a stojaté vody. Hlavný, medzinárodný termín tento rok pripadol na víkend 15-teho a 16-teho januára. V územnej pôsobnosti S-CHKO Kysuce bolo skontrolovaných niekoľko tečúcich vôd vyššieho i nižšieho rádu (Kysuca, Bystrica, Čierňanka, Predmieranka, Biela voda, Petrovička, Oščadnica, Vadičovský potok) a tiež vodné nádrže Nová Bystrica a Nesluša. Okrem vtáctva sa sledoval na mapovacích transektoch výskyt pobytových znakov vydry riečnej a bobra európskeho. Bobrom zhryzené dreviny boli v nedávnej minulosti nachádzané v územnej pôsobnosti S CHKO Kysuce len sporadicky. Trvalý výskyt bobra je v území sledovaný od roku 2019 až doteraz. V súčasnosti sa tento „ekosystémový inžinier“ trvalo vyskytuje v kysuckom regióne celkovo na štyroch lokalitách.

Počasie počas víkendového mapovania nám prialo, avšak nešlo o zimu, na ktorú sme v tento mesiac zvyknutí. Teploty sa síce pohybovali pod nulou, ale krajina na ktorú bolo mapovanie zamerané bola bez snehovej pokrývky. Toky, až na niektoré výnimky boli prevažne bez ľadovej pokrývky čo spôsobilo aj zmeny v početnostiach mapovaných druhov s tým, že vtáctvo bolo viac rozptýlené a menej koncentrované. Obe mapované vodné nádrže boli na 100% pokryté ľadom. Častý, zaznamenaný, negatívny jav okolo tokov predstavovali skládky ilegálneho odpadu.

V priloženej sumárnej tabuľke si môžete pozrieť celkové výsledky z mapovania. Okrem výskytu druhov vodného vtáctva bolo príjemným obohatením sledovanie páru orla skalného v údolí rieky Kysuca. Všetkým zúčastneným ďakujeme, že opäť nezaháľali a zapojili sa do už tradičného mapovania vodného vtáctva v našej územnej pôsobnosti.

Výsledky: Zimny_mon_vtactva_2022

Text a foto: Peter Drengubiak